دریافت مقاله ترجمه شده حسابداری صنعتی (حسابداری هزینه) INDUSTRIAL ACCOUNTING • Cost accounting – 21750

عناوین کلیدی فایل مقاله ترجمه شده حسابداری صنعتی (حسابداری هزینه) INDUSTRIAL ACCOUNTING • Cost accounting، شامل: موارد INDUSTRIAL ACCOUNTING,• Cost accounting,There are at least four approaches:,• Standard Cost Accounting ,• Activity,based Costing ,• Throughput Accounting ,• Marginal Costing ,,حسابداری صنعتی,حسابداری هزینه می باشد:

توضیحات:

INDUSTRIAL ACCOUNTING
• Cost accounting
Cost accounting is the process of tracking, recording and analyzing costs associated with the products or activities of an organization. In modern accounting, costs are measured in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). GAAP reporting records historical events and assigns a monetary value to each event that has taken place. Costs are measured in units of currency by convention. Cost accounting could also be defined as a kind of management accounting that translates the Supply Chain (the series of events in the production process that, in concert, result in a product) into financial values. Managers use cost accounting to support decision making to reduce a company’s costs and improve its profitability.
There are at least four approaches:
• Standard Cost Accounting
• Activity-based Costing
• Throughput Accounting
• Marginal Costing

حسابداری صنعتی
حسابداری هزینه
حسابداری هزینه ، پروسه ردگیری ، ثبت و تجزیه و تحلیل هزینه های اخنصاص یافته به محصولات یا خدمات یک شرکت است.در حسابداری مدرن ،هزینه ها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) اندازه گیری میشوند. (GAAP) رویدادهای تاریخی را ثبت میکند و یک ارزش پولی را برای آنها در نظر میگیرد. هزینه ها بر مبنای ارز رایج اندازه گیری میشود. حسابداری هزینه را میتوان به صورت نوعی حسابداری مدیریتی که زنجیره منابع (مجموعه ای از رویدادهای مرتبط با تولید محصول) را به مقادیر مالی تبدیل میکند ،تعریف کرد. مدیران از حسابداری هزینه برای پشتیبانی از تصمیم گیری در مورد کاهش هزینه های شرکت و افزایش سوددهی استفاده میکنند.
حداقل چهار روش وجود دارد:
• حسابداری هزینه یابی استاندارد
• هزینه یابی بر مبنای فعالیت
• حسابداری ظرفیت
• هزینه یابی نهایی