دریافت طراحی سازمان چیست؟ پروسه ای برای بهبود احتمال موفقیت یک سازمان – 21746

عناوین کلیدی فایل طراحی سازمان چیست؟ پروسه ای برای بهبود احتمال موفقیت یک سازمان، شامل: موارد طراحی سازمان چیست؟,پروسه ای برای بهبود احتمال موفقیت یک سازمان, می باشد:

توضیحات:

What is Organization Design?
A process for improving the probability that an organization will be successful.
More specifically, Organization Design is a formal, guided process for integrating the people, information and technology of an organization. It is used to match the form of the organization as closely as possible to the purpose(s) the organization seeks to achieve. Through the design process, organizations act to improve the probability that the collective efforts of members will be successful.

طراحی سازمان چیست؟
پروسه ای برای بهبود احتمال موفقیت یک سازمان.
به طور خاص ،طراحی سازمان یک پروسه رسمی و مشخص شده برای هماهنگی افراد ، اطلاعات و تکنولوژی یک سازمان می باشد. از این پروسه برای هماهنگی هرچه بیشتر سازمان به اهدافی که قرار است به آنها دست پیدا کرد استفاده می شود. از طریق پروسه طراحی ، سازمانها سعی میکنند تا احتمال اینکه مجموع تلاشهای اعضا موفقیت آمیز باشد افزایش پیدا کند.