دریافت تحقیق تجزیه و تحلیل – طراحی و تجزیه و تحلیل و نمودارهای سیستمهای یک شرکت تولیدی – 21737

عناوین کلیدی فایل تحقیق تجزیه و تحلیل – طراحی و تجزیه و تحلیل و نمودارهای سیستمهای یک شرکت تولیدی، شامل: موارد تحقیق شرح سيستمهاي مورد نياز شركت توليدي, تحقیق تجزیه و تحلیل , طراحی و تجزیه و تحلیل و نمودارهای سیستمهای یک شرکت تولیدی,, نمودار DFDسظح 3 مربوط به پردازش شركت لادن, نمودار DFD سطح2 مربوط به پردازش شركت لادن, نمودارهای ارتباط موجودیت ,,, می باشد:

توضیحات:

تحقیق تجزیه و تحلیل – طراحی و تجزیه و تحلیل و نمودارهای سیستمهای یک شرکت تولیدی

نمودار DFDسظح 3 مربوط به پردازش شركت لادن
نمودار DFD سطح2 مربوط به پردازش شركت لادن
نمودارهای ارتباط موجودیت (ERD) شركت
ERD خرید مواد اولیه
ERD واحد انبـار
ERD واحد فروش
ERD واحـد مالــی
شرح سیستمهای مورد نیاز شركت تولیدی
واحد امور اداری و مالی
واحد امور تولید
واحد تداركات
واحد بازرگانی
واحد عمرانی
واحد تحقیقات و برنامه ریزی
واحد كنترل كیفیت
روشهای اجرایی سازمانی مورد نیاز سازمان
اهداف شركت تولیدی
شرح و توضیح یك روش اجرایی
روش اجرایی خرید
مقدمه
هدف
دامنة كاربرد
مسؤلیت اجرا
تعریف
روش انجام كار
مدارك مرتبط
سوابق
تهیه فرمهای شركت در مناقصه
فرآیندهای شركت
واحد تولید
واحد فروش
واحد خرید
واحد آموزش
واحد انبارداری
واحد مالی
واحد بازرگانی
نمودار زمینه‌ای (Context Diagram) شركت
چارت سازمانی شركت