دریافت تحقیق مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى – 21735

عناوین کلیدی فایل تحقیق مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى، شامل: موارد مطالعه سيستم موجود چيست ؟,تحقیق مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى,تعيين محيط عمومى و بستره نرم‏افزارى و سخت‏افزارى می باشد:

توضیحات:

مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى

اهداف و موضوعات مورد بحث
در اين فصل مراحل و چگونگى انجام فاز يكم از چرخه حيات توسعه سيستم مطرح شده و مورد بحث قرار مى‏گيرد. محورهاى اصلى اين فصل عبارتند از :
درك سيستم موجود
بدست آوردن ديد كلى از سيستم موجود و اجزاء و چگونگى انجام عمليات.
پى بردن به مشكل
يافتن مشكلاتى كه در سيستم موجود وجود دارد و بررسى ريشه‏هاى آن، و ارائه راه حلى كلان براى رفع اين مشكلات.
بررسى امكان پذيرى
كنترل اينكه آيا راه‏حل ارائه شده، از ابعاد مختلف، عملى است يا خير.

نكات قابل توجه براى يادگيرى
پس از مطالعه دقيق و كامل اين فصل، براى درك بهتر قسمتهاى 11-6 و 12-6 (برنامه‏ريزى و برآورد هزينه و زمان مطالعه و طراحى سيستم جديد)، فصل هفتم (مطالعه و طراحى سيستم جديد) كاملاً و با دقت مطالعه شود و سپس اين دو قسمت (11-6 و 12-6) مجدداً مرور و مورد مطالعه قرار گيرد زيرا درك بهتر اين دو بخش نياز به داشتن اطلاع كامل از چگونگى انجام مطالعه و طراحى سيستم دارد.

فهرست
1-6 – مطالعه سيستم موجود چيست ؟
2-6 – چرا بايد مطالعه انجام شود ؟
3-6 – مراحل مطالعه ؟
4-6 – برنامه‏ريزى
5-6 – جمع‏آورى اطلاعات كلى در مورد محدوده تحت مطالعه
6-6 – درك سيستم موجود و تهيه اطلاعات خلاصه‏اى در مورد سيستم موجود
7-6 – پى‏بردن به مشكل
8-6 – بررسى امكان پذيرى
9-6 – تعريف دقيق مسئله
10-6- تعيين محيط عمومى و بستره نرم‏افزارى و سخت‏افزارى
11-6- برنامه ريزى مطالعه و طراحى سيستم جديد
12-6- برآورد هزينه و زمان و ارزش كارائى مطالعه و طراحى سيستم جديد
13-6- تنظيم گزارش مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى
14-6- تلفيق فازها
15-6- بررسى موردى

1-6 – مطالعه سيستم موجود چيست؟
براى آنكه تحليلگر، اصلاحاتى را در يك سازمان انجام دهد، اولين چيزى كه بايد بداند آنست كه سيستم موجود در سازمان چگونه عمل مى‏كند و چه مشكلاتى در آن وجود دارد. اين كار طى فاز مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى انجام مى‏شود. در اين فاز تحليلگر اطلاعاتى پيرامون سيستم موجود كسب كرده و امكان پذير بودن تغييرات را بررسى مى‏كند (شكل 1-6). اين مطالعه شامل موارد زير است :
بررسى سيستم موجود سازمان و مستند كردن آن.
تعيين نقاط ضعف و مشكلات سيستم موجود.
تعيين راه‏حل‏هاى كلان (وارد جزئيات راه حل نمى‏شود) براى رفع مشكلات.
بررسى ميزان كارائى راه‏حل‏ها و تعيين ارزش سيستم جديد.
تعيين ميزان هزينه و زمان مطالعه و طراحى سيستم جديد (فاز بعدى).
تعيين دقيق اهداف و نقطه‏اى كه بايد به آن برسيم (در انتهاى مطالعه و فاز بعدى) و اثبات امكان پذير بودن اهداف.
تعيين مشكلاتى كه در مطالعه وجود خواهد داشت و اعلام آن به سازمان، براى تصميم مناسب. نظير اصطكاك با كاركنان، بازآموزى و …
تعيين شرايط و سيستم كامپيوترى و انتخاب سخت‏افزار و محيط مناسب آن، و انتخاب سيستم عامل نرم‏افزار و نيز تعيين خط مشى و مشخصات سيستم كامپيوترى مورد نياز.
بررسى روشهاى مختلف انجام طرح و ابعاد آن شامل شرايط محيطى، عوامل انسانى و….
در انتهاى اين فاز، تحليلگر گزارشى از وضعيت سيستم موجود و مشكلات آن را تنظيم و به مديريت ارائه مى‏كند. مديريت احتمالاً نقطه نظرات جديدى را مطرح و يا نواقصى را در گزارش به تحليلگر گوشزد كرده و تحليلگر اين موارد را در گزارش اصلاح مى‏كند. اين روند اصلاح ممكن است چند بار تكرار شود (شكل 2-6). پس از آن، زمانى كه هيچ نقطه ابهام و اشكالى در گزارش وجود نداشته باشد، مديريت گزارش مطالعه سيستم موجود را تاييد كرده و دستور آغاز به كار فاز مطالعه و طراحى سيستم جديد را صادر مى‏كند. چنين فراروندى براى فاز مطالعه و طراحى سيستم جديد نيز تكرار مى‏شود، تا مديريت تاييد و دستور پياده‏سازى را بدهد.