دریافت پاورپوینت موانع خلاقيت در محيط خانواده (16 اسلاید) – 21718

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت موانع خلاقيت در محيط خانواده (16 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت موانع خلاقيت در محيط خانواده (16 اسلاید) می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت موانع خلاقيت در محيط خانواده (16 اسلاید)

تأکيد بيش از حد والدين بر هوش و حافظه کودک
بسياری از والدين, ناآگاهانه کودک خود را فقط با هدف تقويت مهارت های حافظه ای و انباشتن ذهن وی از اطلاعات لغوی, تربيت و هدايت می کنند و برای حافظه و هوش کودک خود اهميتي بيش از حد قائل می شوند.
اين گروه از والدين بدون در نظر گرفتن اين اصل تربيتی مهم که تنها اطلاعات عمومی وداشتن حافظه قوی برای تکامل و رشد فکری و باروری استعدادهای کودک کافی نيست, با اصل قراردادن هوش و پرورش کودک از ساير توانمندي های ذهنی و روانی کودک خود که مهم ترين انها تفکر خلاق است, غافل مي مانند.

ايجاد رقابت ميان کودکان
معمولاً رقابت ميان کودکان وقتی پديد می آيد مه الف: نوعی ارزيابی و رتبه بندی توسط والدين وجود داشته باشد. ب: پاداشی يا جايزه ای در ميان باشد. معمولاً کودکان چنان احساس می کنند که کار آنها توسط والدين مورد ارزشگذاری قرار خواد گرفت و يا به بهترين کار جايزه يا پاداش داده خواهد شد,بيش تر از آنکه به انجام بهتر آن کار بينديشند, به کسب جايزه فکر می کنند.
ضمن اينکه گاهی اين رقابت ها به ستيزه جويي ميان کودکان تبديل می شود و سبب می گردد تا آنها نتوانند از توانايي ها واستعدادهای واقعی خود استفاده کنند.

تأکيد بيش از حد والدين بر هوش و حافظه کودک
بسياری از والدين, ناآگاهانه کودک خود را فقط با هدف تقويت مهارت های حافظه ای و انباشتن ذهن وی از اطلاعات لغوی, تربيت و هدايت می کنند و برای حافظه و هوش کودک خود اهميتي بيش از حد قائل می شوند.
اين گروه از والدين بدون در نظر گرفتن اين اصل تربيتی مهم که تنها اطلاعات عمومی وداشتن حافظه قوی برای تکامل و رشد فکری و باروری استعدادهای کودک کافی نيست, با اصل قراردادن هوش و پرورش کودک از ساير توانمندي های ذهنی و روانی کودک خود که مهم ترين انها تفکر خلاق است, غافل مي مانند.