دریافت تحقیق خشونت و ناامني شهري – 21714

عناوین کلیدی فایل تحقیق خشونت و ناامني شهري، شامل: موارد تحقیق خشونت و ناامني شهري,موضوع خشونت و ناامني شهر می باشد:

توضیحات:

تحقیق خشونت و ناامني شهري

موضوع خشونت و ناامني شهري يکي از چالشهاي جدي جوامع مي‌باشد که نظر بسياري از صاحبنظران را در فرآيند تحليل، تفسير و ريشه‌يابي آن به خود معطوف نموده است.
مهمترين خصيصه عصر جديد و قرن بيست و يکم گسترش ارتباط و فزوني سرعت در انتقال انگاره‌هاي فرهنگي در جوامع مي‌باشد (چه مثبت و چه منفي). خشونت و ناامني شهري در مفهوم امروزين خود بيشتر زائيده صنعتي شدن جوامع و گسترش شهرها و تبلور کلان شهرها مي‌باشد.
امنيت عمومي مبهم و پيچيده است، اين مفهوم در مسير حيات خود دائماً دچار تحول شده و از مفهومي به مفهوم ديگر تغيير يافته است.
در ديدگاه سنتي امنيت معطوف به تأمين فضائل و حفاظت از عاملان آن مي‌شد و انسان منفعلانه خود را مي‌بايست با قالب فضائل و ديدگاه فرهيختگان تطبيق مي‌داد.
در ديدگاه مدرن، امنيت معطوف به قدرت و تأمين زندگي امن و مرّفه انسان و حفاظت از عاملان آن يعني متخصصان و صاحبنظران مي‌شود و نسبت به ديدگاه پست مدرنيسم معطوف به معنا در زندگي انساني و تأکيد بر لذت گرائي و معناگرايي اراده و خلاقيت انساني است.
و با الطبع پيچيده شدن مفهوم امنيت در ديدگاه اخير باعث گرديده که براي تأمين و تحکيم آن عدم انعطاف و بکارگيري شيوه‌ها، ابزار و متد‌هاي مختلف را شاهد باشيم تا قبل از هر چيز با شناسايي و شناخت عوامل ناامني و تهديد‌کننده، نسبت به مقابله و برخورد با آن عوامل و کاهش احساسي ناامني عمومي اقدام نماييم. يکي از خصايص عصر جديد، گسترش ارتباطات و حذف مرزها و موانع فيزيکي مي‌باشد برخلاف گذشته ضريب اثرگذاري فرهنگي با کندي و تاني در جوامع صورت مي‌پذيرفت در شرايط جاري به موازات تراوشات و انباشتگي فرهنگي آثار و 0خصوصيات صنفي موجود در جوامع و شيوه‌هاي بزهکاري و جرايم با سرعت و با کمترين هزينه زماني با ساير جوامع سرايت مي‌نمايد و در حقيقت از منظر جامعه شناسي شهري نوعي وحدت جرايم اجتماعي بصورت مشابه با انگاره‌هاي شناخته شده مشاهده مي‌گردد به تناسب با ملاحظات و ويژگيهاي فرهنگي هر جامعه داراي شدت وحدّت مي‌باشد. مباحث خشونت شهري، جرايم حاشيه‌نشيني و ارتباط بين گسترش شهرک‌هاي حومه و حاشيه‌نشيني با افزايش جرايم و بزهکاري و تشکيل مناطق ممنوعه در اطراف شهرهاي بزرگ و کلان شهرها از جمله مباحث مهمي است که تقريباً به صورت يکسان در جوامع، اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه مشاهده مي‌گردد.
يکي از ويژگيهاي کتابهاي حاضر در عرصه امنيت پرداختن به مقولة امنيتهاي شهري مي‌باشد.
از منظر بررسي زمينه‌هاي نهادي، ساختاري، سکونتگاهي و حتي روانشناختي به همراه شناسايي ضعف‌ها و خلاءهاي قانوني، مبادرت به تجزيه و تحليل «واقعيت‌هاي شناخته شده» نموده و راهکار پيشنهاد مي‌نمايد و عليرغم طرد و کم اهميت جلوه دادن مثلاً «ارجحيت پيشگيري بر درمان» عملاً در بخش عمده‌اي از فصول تأکيد بر تدابير و سياست‌هاي باز دارنده و پيشگيرانه داشته «کيفر زدايي» و «پوشش دهي پليس» را به صورت نسبي غير مفيد و ناکارآمد تلقي مي‌نمايد همين نگرش که بصورت زنجيره‌اي از زمينه‌هاي قبل از ورود بزه و ارتکاب جرايم تا «عدم اجراي احکام» به عنوان آخرين حلقة زنجير پيگيري شده بر اين اصل استوار است که مسئوليت پذير ساختن والدين، به همراه پيشگيري واقع بينانه، چه از بعد اجتماعي و چه از بابت تکرار جرم، سرآغاز مبارزه عليه ناامني انگاشته مي‌شود و با تغيير سمت تدابير پيشگيرانه از جمعيت شهري و داخل شهرها به سمت حومه صادر کننده بزهکاري آغاز شده و سپس با ايجاد هماهنگي، پيوستگي و انسجام ميان ابزارهاي پيشگيري کننده محلي با ديگر همتايان احتمالي نظير مددکاران اجتماعي، آموزش و پرورش، حمل و نقل، مناطق آزاد تجاري، پليس و سرانجام قوه قضائيه به نتيجه و هدف مي‌رسد.
مهاجرت پذيري، کاهش امکان کنترل حومه شهرها و کلان شهرها، تشکيل مناطق ممنوعه و باند‌هاي تبهکاري و صدور اقدامات خلاف با شهرها از جمله محورها و مشکلاتي است که پليس و نهاد‌هاي ذيربط با آن مواجه مي‌باشد و طبعاً راه‌حل‌هايي که تجويز شده از جمله تخصصي کردن و تقسيم کار، تأسيس نهادهاي پليس خاص چون پليس شهري، پليس برون شهري، پليس اطفال، پليس ملي و … منظم ساختن و قانونمند‌کردن مبارزه با خشونت‌هاي شهري و توسل به ساير نهادهاي غير مرتبط و تأسيس يک شوراي سياستگزار به منزله متولي خاص و ويژه در اين زمينه مسائلي بوده که کم و بيش در سطح کشور به عنوان راهکارهاي مطرح بوده و در موارد نظرات موجهي عرضه شده است.
در زمينة بلاياي طبيعي:
انسان در سراسر تاريخ شناخته شده‌اش همواره توسط نيروهاي خصمانه طبيعت به گونه‌اي شديد و بي‌رحمانه مورد تهديد بوده است.
زمين لرزه که شايد مخرب‌ترين نيروهاي طبيعي باشد، به تنهايي در سرتاسر همان هزاران زندگي را قرباني و ميليارد‌ها دلار خسارات مادي وارد ساخته است.
خسارات ناشي از ساير بلاياي طبيعي نظير آتشفشانها، طوفانها و سيلابها نيز کمتر از خسارات زمين لرزه نيست.
اما عليرغم اين امر، تنها در سالهاي اخير توجه دانشمندان به طرق کنترل و پيشگيري و يا حداقل تخفيف آثار بلاياي طبيعي جلب شده است، در حال حاضر جامعه دانشمندان هدف تخفيف آثار بلاياي طبيعي را در سر لوحه کار خود قرار داده‌اند. آسيب‌پذيري شهري چون تهران در برابر زلزله، بعنوان مهمترين و متمرکز‌ترين شهر کشور ايران از درجه اهميت بالايي برخوردار است.
شهر تهران با مساحت 600 کيلومتر مربع و گستردگي 1000 کيلومتر مربع (با حومه) با جمعيت 8 ميليون نفر بيشترين و بالاترين تمرکز فعاليت‌هاي صنعتي، اقتصادي وسياسي را در خود جاي داده است.