دریافت تحقیق راهکار های کنترل عصبانیت و عوارض عصبی شدن – 21713

عناوین کلیدی فایل تحقیق راهکار های کنترل عصبانیت و عوارض عصبی شدن، شامل: موارد تحقیق راهکار های کنترل عصبانیت و عوارض عصبی شدن,محرك خشم در نوجواني بيشتر اجتماعي می باشد:

توضیحات:

فهـرست :
موضوع: صفحه
خشم…………………………………………………………………………………………………………….3
عصبانيت………………………………………………………………………………………………………4
ويژگي فرد عصباني………………………………………………………………………………………4
درمان عصبانيت…………………………………………………………………………………………..5
اثرات شوم خشم…………………………………………………………………………………………..5
پيشوايان دين…………………………………………………………………………………………………8
مشكلات جسماني……………………………………………………………………………………………13
خوشونت رفتاري اكتسابي………………………………………………………………………………16
روش هاي برخورد باعصبانيت………………………………………………………………………..16
عصبي شدن…………………………………………………………………………………………………..14
بررسي علت واقعي عصبانيت……………………………………………………………………………14
شيوه هاي برخورد با علت عصبانيت………………………………………………………………… 14
بر خورد با عصبانيت سايرين……………………………………………………………………………16
منابع ……………………………………………………………………………………………………………..18

خشم:‏

محرك خشم در نوجواني بيشتر اجتماعي است. به نظرميرسد مهمترين علل خشم در بين دانش آموزان دوره راهنمائي: عبارتند از: سر به سر گذاردن،رفتار غير عادلانه بزرگسالان،تحميل
عقيده،زور گوئي خواهر يا برادر،دوروغ گفتن به نوجوانان،پزدادن به او،با گوشه و كنايه و تمسخر با او حرف زدن و… براي دانش آموزان دبيرستاني احتمالا‌‌مهمترين علل خشم عبارتنداز:تبيعض معلم،والدين واعضاي خانواده و دوستان ونيز رفتارغير منصفانهً آنان‏
علاوه برعلل اجتماعي خشم،عوامل ديگري چون قطع فعاليتهاي عادي چون مطالعه و خواب نيز شكست و ناكامي در فعاليتهاوطر حهاي انجام شده نيزدر نوجوانان خشم مي آفريند. پاسخهاي ناشي از خشم-حرف زدن و صحبت كردن متداول ترين واكنش نوجوانان عصباني است. او به فحاشي و ناسزاگوئي به طرفي كه اورا خشمگين كرده مي پردازد. اوسعي ميكند انتقام بگيرد،امّا نه با كتك زدن(مانند يك كودك) بلكه باتحقيرتمسخرديگران،دراوان نوجواني،همزمان با خشم،رفتار كودكانه اي در نوجوان مشاهده ميشود،او گهگاه پايش را به زمين ميكوبد،لگد ميزند يا چيزي پرتاب ميكند ودختران نيزغالباگريه ميكنند. در اواخرنوجواني جز گريه و لگد زدن غالب اين رفتارها از بين ميرود. شيوه هاي درمان خشم نيز متناسب با علل و محركهاي به وجود آورنده خشم به كار گرفته ميشود.

عصبانيت:
عصبانيت معمولا با پريدن ازجا همراه است و در درجات گوناگون رخ ميدهد. دانش آموزي كه معلم اورا براي درس جواب دادن صدا ميكند ممكن است كمي عصباني شود،اما اگر درس را بلد باشد و بتواند پاسخ مناسب بدهد،به تدريج از عصبانيت وي كاسته ميشود ودرسي كه معلم ازاو دريافت مي دارد،در حقيقت اورا در حفظ موقعيتش ياري ميدهد. از سوي ديگر اگردرخارج از دفترمدير مدرسه،منتظرنوبت براي دريافت مجازات يا تنبيه است،افكار مغشوش و نوميد كننده اورا آرام نمي گذارد؛ و هنگامي كه تنبيه و تذكربه اتمام ميرسد اين نشانه هانيز خود به خود ناپديدميشوند؛ ولي در موقعيتي مشابه،اين نشانه ها دو باره در فرد بروز ميكند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.