دریافت تحقیق رابطه مهارتهای انسانی مدیران با اثر بخشی آنها – 21709

عناوین کلیدی فایل تحقیق رابطه مهارتهای انسانی مدیران با اثر بخشی آنها، شامل: موارد تحقیق رابطه مهارتهای انسانی مدیران با اثر بخشی آنها,روابط انسانی در محیط آموزش و پرورش,مدیریت درسازمان های آموزش وپرورش,آیا مهارت های انسانی مدیران با اثربخشی آنها رابطه دارد؟ می باشد:

توضیحات:

موضوع:
رابطه مهارتهای انسانی مدیران با اثر بخشی آنها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول 3
مساله تحقیق 4
1-1- بیان مساله 4
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-3- اهداف تحقیق 7
1-4- فرضیه های تحقیق 7
1-5- مشکلات و محدودیتهای تحقیق 8
1-6- تعریف متغیرها و واژه های تحقیق 8
فصل دوم – پیشینه و ادبیات تحقیق 10
مقدمه 11
بخش اول 12
2-1-1- مدیریت روابط انسانی 12
2-1-2- روند تکاملی دانش روابط انسانی 13
2-1-3- مهارتهای مدیران 13
بخش دوم 16
2-2-1- ملاکهای شناخت مهارتهای انسانی 16
2-2-1-1- گوش دادن 17
2-2-1-2- مشارکت در تصمیم گیری 18
2-2-1-3- شناخت و درک نیازهای همکاران 19
2-2-1-4- دوست داشتن دیگران 19
2-2-1-5- اعتماد به دیگران 20
بخش سوم 20
2-3-1- اثر بخشی 20
2-3-2- رابطه مهارتهای انسانی با اثربخشی 21
فصل سوم – روش اجرای تحقیق 22
3-1- روش تحقیق 23
3-2- جامعه آماری 24
3-3- روش نمونه گیری 25
3-4- روش گردآوری اطلاعات 35
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات 35
روشهای آماری 38
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها 39
مقدمه 40
فرضیه های تحقیق (تحلیل) 40
فصل پنجم 46
نتیجه گیری 47
فهرست منابع 49
ضمائم 50
ضمیمه شماره (1) 50
ضمیمه شماره (2) 52
ضمیمه شماره (3) 54

مقدمه
وجودروابط انسانی در محیط آموزش و پرورش،اشتیاق و افزایش روحیه مطلوب و مثبت کارکنان را به دنبال دارد. مدارس به معنی آن که مقاصد تعلیم وتربیت راتعقیب میکند مطلوبترین محل برای بهره بردن از مفاهیم روابط انسانی است.سازمان های آموزشی با افراد داخل سازمان و افراد و نهاد های خارج از سازمان پیوسته سر وکار مستقیم داشته و هر کدام از آنها از تجارب و شخصیت های متفاوتی بر خوردار هستند.
اهداف سازمان های آموزشی مانند انواع دیگر خود،با به کار گرفتن محتوا و مفاهیم روابط انسانی اصولا آسان تر به دست می آید. رهبران ویا مدیران مجموعه های آموزشی باید به ارزش شخصیت هر فرد ایمان و اطمینان عمیق داشته باشند .اعتماد و اطمینان و احترام متقابل از عناصر اصلی بر قراری روابط انسانی هستندو محیط های آموزشی هم باید سر شار از اطمینان ،دوستی،اعتماد،تفاهم همیاری و همکاری و احترام و… باشد.
همه افرادی که درسطوح مختلف مدیریت درسازمان های آموزش وپرورش انجام وظیفه می کنند به کاربرد دستاورد های مفاهیم روابط انسانی در محیط های شغلی خویش نیاز فراوانی دارند. مدیری که از حد بالای مهارت انسانی بهره مند است دارای اعتماد به نفس بوده و خویشتن رامی شناسد و از نقاط ضعف وقوت و نگرش های فکری و ذهنی خودآگاهی دارد و صاحب آرامش و امنیت درونی است.پس مهارت انسانی به عنوان جزئئ جدائی ناپزیرروابط انسانی مدیران آموزشی میباشد.
برای استقرار دموکراسی در سازمانهاضمن جستجوی راههای مناسب ،افراد بایداز روش اشتیاق و علاقه باطنی وظایف مختلفی را در سازمان های آموزشی برعهده گیرند.این عمل درروابط انسانی دارای ارزش است،روابط انسانی زمانی معنا دارد که بتوانیم ازچگونگی رفتارافرادونوع مهارت های انسانی آنها در سازمان جویا شویم.
با توجه به مطالعات انجام شده چنین بر می آیدکه متاسفانه غالبا به مهارتهای انسانی اهمیت چندانی داده نمی شود.بنابر این شایسته است که مدیران مدارس بیش از پیش با این مهارتها آشنایی پیدا کنند تا بتوانند به وسیله آنها بر مسائل ومشکلات انسانی غلبه یابند نه اینکه باز از همان شیوههای سنت پیروی نمایندبدین سبب محقق دراین تحقیق میکوشد مهارتهای انسانی را درمد یران مدارس بسنجد ورابطه آن رابا اثر بخشی آنها را مورد بررسی قرار دهد.

فصل اول:
مساله تحقیق
1-1- بیان مساله
1-2- اهمیت وضرورت تحقیق
1-3- اهداف تحقیق
1-4- فرضیه های تحقیق
1-5- مشکلات و محدودیتهای تحقیق
1-6- تعریف متغیرها و واژه های تحقیق

مساله تحقیق:
آیا مهارت های انسانی مدیران با اثربخشی آنها رابطه دارد؟
1-1بیان مساله:
مدیریت از دیر باز در جوامع اعمال می شود ولی به طور علمی از آغاز قرن بیستم مورد مطالعه برخی از دانشمندان قرار گرفت.ابتدا به نظم وترتیب،منطقی بودن ساختار وتخصص گرایی به طور کلی مورد توجه داشت با بررسی های از طریق ازمونهای روانشناختی خصوصیات افراد وعوامل کارکرد درکارخانه ها،انسان به اندازه سایر عوامل در کاربهره دهی در کارخانه ها مثمر ثمر واقع بود وامروزه هم هنوز عامل انسانی در بسیاری از سازمانها خصوصا محیطهای اموزشی اهمیت زیادی دارد .
یکی از هدف های آموزش و پرورش رشد ابعاد مختلف شخصیت کودکان و نوجوانان و ایجاد روابط انسانی یعنی به وجود آوردن زمینه های ،احترام متقابل،همکاری،تواضع،قدردانی،در دانش آموزان است که تحقق انها با برقراری و گسترش آنها دربین دانش آموزان توسط مسولان تربیتی یا مسولان مدارس به دست خواهد آمد.اینکه چه مدیرانی در جهت تحقق هدف فوق تلاش خواهد کرد؟
مسلما تلاش دراین زمینه بستگی به شناخت مدیران از نیاز ها و مشکلات دانش آموزان و معلمان و همچنین مشارکت درتصمیم گیری آموزشی و تربیتی و دوست داشتن و اعتماد و گوش دادن به مسائل ومشکلات کلیه افرادی دارد که در تحقق اهداف آموزش وپرورش سهیم هستندکه مهارتهای انسانی نام گزاری شده است.