دریافت پاورپوینت تشویق حضور درمان جو در گروههای آموزش مهارت های اجتماعی (12 اسلاید) – 21654

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تشویق حضور درمان جو در گروههای آموزش مهارت های اجتماعی (12 اسلاید)، شامل: موارد اسکیزوفرنی,پاورپوینت تشویق حضور درمان جو در گروههای آموزش مهارت های اجتماعی (12) می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت تشویق حضور درمان جو در گروههای  آموزش مهارت های اجتماعی 

1.زمان بندی ثابت طوریکه  درمان جویان به احتمال بسیار در آن حضور پیدا کنند.

2.تداخل نکردن جلسه  گروه  با فعالیت های دیگری که درمان جویان مایل یا مجبور به شرکت در آن هستند.

3.تعیین رهبر کمکی یاذخیره برای مواردی که رهبر گروه مریض می شودیا به مرخصی می رود تا جلسات گروه لغو نشود.

دادن بازخورد مثبت مداوم وپیشنهاد های سازنده در تعامل های روزمره
بازخورد مثبت ازنیرومندترین ابزارهای شکل دهی رفتار درمان جویان است.بعضی مواقع کارکنان فکر می کنند تحسین کردن درمان جویان موجب لوس شدن آنان می شود یا اینکه ضرورتی ندارد،زیرا همه باید بدانند که چه موقعی کار درستی انجام داده اند.بعضی از کارکنان فکر می کنند مسولیت آنان متذکر شدن رفتارهای نادرست یا نامناسب است،نه کمک به درمان جویان برای یادگیری رفتارهای مناسب جانشین.
ممکن است درمان جویان هم رفتار نامناسب یا ناخوشایندی داشته باشند.درچنین مواردی کارکنان واعضای خانواده باید بازخورد سازنده ای به آنها بدهند(به رهنمودهای پیوست الف نگاه کنید) .اول،مهم است چیزی برای تحسین کردن پیدا کنیم ،حتی اگر جنبه ی بسیار جزیی رفتار درمان جو باشد. اگر به بیش از یک اشتباه درمان جویان اشاره شود اغلب آشفته می شوند یا در تشخیص کاری که اشتباه انجام داده اند مشکل پیدا می کنند.درباره ی رفتار اصلی که مشکل آفرین است به طور دقیق ومختصر توضیح دهید.سوم،ازلحن انتقادی پرهیز کنید(برای مثال «این طوری سیگار خواستن اشتباه است»).سرانجام پیشنهادی کوتاه برای اینکه چگونه درمان جو می تواند رفتارش را تغییر دهد مطرح کنید.