دریافت تحقیق عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران – 20642

عناوین کلیدی فایل تحقیق عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران، شامل: موارد رشد صنعتی,عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران,تحقیق عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران,آثار واردات کالاهای مصرفی, سرمایه ای و واسطه ای بر رشد صنعتی,آزمون ساکن پذیری با وجود شکست ساختاری می باشد:

توضیحات:

تحقیق عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران در حجم 85 صفحه و در قالب word و با فهرست موضوعی زیر:

بخشی از متن:
بخش صنعت نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد . صنایع را بر حسب نقش و  اهمیتی که در اقتصاد دارند به سه گروه تقسیم میکنیم : 1 – صنایع 2 – صنایع میانی 3 – صنایع پایانی صنعتی شدن به عنوان کوتاه ترین راه در جهت خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در کمترین زمان شناخته شده است . رشد بخش صنعت و به دنبال کشیدن سایر بخشها ی اقتصادی ، اشتغال ، تولید و درامد را در کل اقتصاد افزایش خواهد داد و همچنین چون با فرایند صنعتی شدن درامدها با سرعت بیشتری افزایش می یابد ، پس انداز و سرمایه گذاری ها را افزوده و در نتیجه عرضه و تقاضای کالاها و خدمات را افزایش میدهد . توسعه اقتصادی بعنوان یکی از حیاتی ترین منابع رشد اقتصاد به شمار می رود(که نمایه های فوق العادی را فراهم می کند). که بخش مالی، با استفاده از 2 کانال بررشد اقتصادی تاثیر می گذارد: اختصاص منبع بهبود یافته و شتاب بخشی توسعه ی فناورانه. این اثرات از نقش سازمان های مالی مداخله گرایانه که پس اندازها را برای اهداف سرمایه گذارانه به کار می گیرند نشات می گیرند و یک انتقال با هزینه پایین سرمایه های خارجی را تسهیل ساخته و اختصاص کارامدی از سرمایه را فراهم می کند. مطالعات تجربی و نظری، شاخص های متفاوت از جمله سطح اعتبار بانکی، میزان سود و بهره وری در بخش مالی را جهت شناسایی اثرات واسطه گرایانه بانکی و توسعه ی مالی برروی رشد اقتصادی مطالعه می کنند.(حسنو فخری وهمکاران،2013،ص597)

فهرست مطالب:
چکیده 4

فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه 6
1-1- بیان مسئله 6
1-2- ضرورت انجام تحقیق 9
1-5- اهداف تحقیق 10
1-3- پرسشهای تحقیق 10
1-4- فرضیه های تحقیق 10
1-6- حدود تحقیق 10
1-7- روش انجام تحقیق 10
1-8- منابع آماری مورد استفاده 10
1-9- ساختار پایان نامه 10
فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین
مقدمه 12
2-1- مطالعات انجام شده در داخل 12
2-2- مطالعات انجام شده در خارج 19
2-3- جمع بندی مطالعات پیشین26
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
مقدمه 27
3-1- صنعت و رشد صنعتی 27
3-2- آثار واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای بر رشد صنعتی 29
3-3- نرخ ارز و تاثیر آن بر رشد صنعتی 30
3-4- صادرات کالاهای صنعتی 31
3-6- ساختار مدل و متغیرها 32
3-6-1-مفهوم سری زمانی و الگوهای سری زمانی 32
3-6-2- بررسی ساکن پذیری متغیرها 35
3-6-3- مرتبه جمعی بودن 36
3-6-4- آزمون ریشه واحد برای بررسی ساکن¬پذیری متغیرها 37
3-6-5- آزمون دیکی- فولر 38
3-6-6- آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته 39
3-6-7- همجمعی 40
3-6-8- مفهوم همجمعی 43
3-6-9- آزمون همجمعی: روش خود توضیح با وقفه¬ توزیعی (ARDL) 44
3-6-10- تحلیل علّیت 45
3-7- روند تغییر آمارمتغیرها 46
فصل چهارم: برآورد مدل و ارائه نتایج تجربی
مقدمه 61
4-1- معرفی مدل 61
4-2- بررسی ساکن¬پذیری متغیرها 62
4-3- آزمون ساکن پذیری با وجود شکست ساختاری 63
4-4- نتایج نهایی آزمون ساکن پذیری 64
4-5- تعیین وقفه بهینه 64
4-6- برآورد پویایی مدل 64
4-7- آزمون فروض کلاسیک 66
4-8- آزمون همجمعی روش بنرجی 66
4-9- تفسیر نتایج بلند مدت 67
4-10- برآورد الگوی تصحیح خطا 68
4-11- بررسی ثبات ساختاری ضرایب الگو 68
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 70
5-2- خلاصه 70
5-3- نتیجه گیری 71
5-3پیشنهادات72
منابع و مآخذ 74
منابع فارسی 74
منابع انگلیسی 76