دریافت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک – 20617

عناوین کلیدی فایل صندوقهای سرمایه گذاری مشترک، شامل: موارد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در حجم 17 اسلاید و قابل ویرایش با عناوین زیر:

فهرست
صنــدوق سرمایه گذاری در قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384/9/1)
صنــدوق سرمایه گذاری در قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید
هدف از تشكيل صندوق طبق اساسنامه
انواع واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری در سهام
امتیازات فعالیت صندوق های سرمایه گذاری د رسهام
معایب صندوق های سرمایه گذاری
مجمع صندوق
خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری
صنــدوق های ســرمایه گذاری در ایران
انواع صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب داراییها
ارزش معاملات سهام صندوق هاي سرمایه گذاري به تفکیک نوع صندوق
مقایسه معاملات سهام صندوق هاي سرمایه گذاري با کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران
ارزش صندوق هاي سرمایه گذاري به تفکیک نوع صندوق
تعداد صندوق هاي سرمایه گذاري به تفکیک نوع صندوق