دریافت تحقیق تربيت بدني و ناهنجاريهاي بدني – 20548

عناوین کلیدی فایل تحقیق تربيت بدني و ناهنجاريهاي بدني، شامل: موارد تحقیق تربيت بدني وناهنجاريهاي بدني,تحقیق تربيت بدني ,تحقیق ناهنجاريهاي بدني می باشد:

توضیحات:

تربيت بدني وناهنجاريهاي بدني

مسأله : چطورمي توان با حركات اصلاحي مناسب ومخصوص ناهنجاري پشت گرد دانش آموزX رابرطرف سازم ياحداقل ميزان آن راكاهش دهم.

مقدمه
تربيت بدني داراي حيطه وسيعي مي باشد كه يكي ازحيطه هاي آن ، كه درارتباط با مبتلايان به ضعفهاي بدني وعوارض جسمي وحركتي مي باشد، حركات اصلاحي نام دارد.
باتوجه به گسترش زندگي شهر نشيني وصنعتي شدن جوامع بشري به همان نسبت نيزاز ميزان وشدت حركات بدني كاسته شده است كه درنهايت شاهد انواع عوارض واختلالات بخاطر فقر حركتي مي باشيم .
كودكان ونوجوانان به علت عدم برخورداري از شرايط مناسب بهداشتي ، زيستي ،تغذيه ا ي وجوي و …. درطول دوران رشد خود دچارضعفهاي عضلاني واستخواني مي شوند كه دراثر كم تحركي وبي توجهي به رشد مي باشد وبدين ترتيب سلامت جسمي وروحي آنها دچار اختلال مي گردد كه بارعايت اصول علمي وانجام تمرينات مناسب مي توان ازبروز عوارض واختلالات مختلف پيشگيري نمود.
كاربرد حركات اصلاحي ( كه به تمرين هاي خاص ، اصلاح ، تفسير، كاربرد يا تفسير ساختمان تأكيد دارد ) براي تمامي اقشار جامعه مي باشد . يعني تمامي گروههاي مختلف درسطح جامعه ازنظر مشاغل وحرفه هاي مختلف وسنين متفاوت را دربرمي گيرد واين وسعت كاربرد حركات اصلاحي درجامعه نشانگر توانمندي رشته تربيت بدني مي باشد.

فهرست
مقدمه
توصيف وضع موجود
گردآوري داده ها وشواهد
تجزيه وتحليل داده ها
فرضيه سازي ، راه حلها وانتخاب راه حل پيشنهادي
اجرا، تغيير، اقدام يا عمل
شواهد
اعتباربخشي ونتيجه گيري
پيشنهادات
منابع ومآخذ
پيوست