دریافت تحقیق آسيب هاي ورزشي (Sport injuries) – 20544

عناوین کلیدی فایل تحقیق آسيب هاي ورزشي (Sport injuries)، شامل: موارد تحقیق آسيب هاي ورزشي (Sport injuries),تحقیق آسيب هاي ورزشي می باشد:

توضیحات:

تحقیق آسيب هاي ورزشي (Sport injuries)
آسيب هاي ورزشي
آسيبهاي ورزشي، آسيبهايي است كه در اثر فعاليتهاي ورزشي و يا عوارض و عواقب آن به وجود مي‏آيد و معمولا به دو گروه بزرگ حاد و مزمن تقسيم بندي مي‏شوند. آسيبهاي حاد، آسيبهايي هستند كه به صورت ناگهاني به وجود مي‏آيند و يا هنگام مراجعه به پزشك از بروز آن كمتر از دو هفته گذشته باشد. اما آسيبهاي مزمن، آسيبهايي هستند كه به مرور زمان به وجود آمده‏اند و يا آسيبهاي حاد بوده‏اند كه هنگام مراجعه به پزشك از زمان بروز آن بيشتر از دوهفته گذشته باشد.
از آسيبهاي حاد مي‏توان به شكستگيها، در رفتگيها، بريدگيها و سوختگيها اشاره كرد و از آسيبهاي مزمن، مي‏توان به آرنج تنيس بازان و زانوي دوندگان اشاره كرد. از طرف ديگر فرض كنيد يك ورزشكار دچار پيچ خوردگي مچ پا شده ولي براي درمان اصولي آن اقدامي نكرده و پس از دو هفته با درد مچ پا به پزشك مراجعه نموده است، اين آسيب در ابتدا از نوع حاد بوده ولي به علت عدم درمان و گذشت زمان به يك آسيب مزمن تبديل شده است.
علل اصلی ايجاد صدمات ورزشی چيست؟
عدم آمادگی بدنی،گرم نکردن بدن پيش از شروع فعاليت ورزشی،استفاده از تکنيک های نادرست و نيز ماهيت خود رشته ورزشی از جمله دلايل ايجاد آسيب های ورزشی هستند.