دریافت پاورپوینت مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان (15 اسلاید) – 20509

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان (15 اسلاید)، شامل: موارد مدیریت تحول, ERP,پاورپوینت مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان (15 اسلاید),راهبردهای اجرای ERP,راهبردهای سازمانی,راهبردهای فنی,راهبردهای انسانی,راهبردهاي مديريت تحول براي اجراي ERP,مرحله فرمولي كردن دانش,مرحله اجراي راهبرد,مرحله ارزیابی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت مدیریت تحول در برنامه ریزی منابع سازمان در حجم 15 اسلاید و قابل ویرایش و دارای منابع و با فهرست به شرح زیر:

بخشی از متن:
مقدمه سيستم ERP عبارت است از مجموعه منسجمي از برنامه هايي که براي پشتيباني از فعاليتهاي اصلي سازمان نظير توليد، مالي و حسابداري، فروش و بازاريابي و منابع انساني به کار گرفته مي شود. سيستم ERP قسمتهاي مختلف سازمان را در توزيع و تسهيم اطلاعات و دانش، کاهش هزينه ها و بهبود مديريت فرايندهاي کسب و کار ياري مي دهد. تجربه نشان داده است كه مهمترين عامل ناكامي در پياده سازي و اجراي اين پروژه ، كاركنان استفاده كننده از نرم افزارها در بخشهاي مختلف شركت هستند .

فهرست:
مقدمه
راهبردهای اجرای ERP

راهبردهای سازمانی
راهبردهای فنی
راهبردهای انسانی
راهبردهاي مديريت تحول براي اجراي ERP
مرحله فرمولي كردن دانش
مرحله اجراي راهبرد
مرحله ارزیابی موقعیت
نتیجه گیری
منابع