دریافت امنیت شبکه – 20475

عناوین کلیدی فایل امنیت شبکه، شامل: موارد امنیت,شبکه,کامپیوتر می باشد:

توضیحات:

امنیت شبکه یک موضوع پیچیده است که از نظر تاریخی فقط توسط افراد با تجربه و آنهایی که آموزش کافی دیده اند مورد توجه قرار می گیرد. با اینحال ، همچنان که افراد بیشتری به شبکه متصل میشوند ، تعداد افرادی که بایستی اصول امنیت را در دنیای شبکه شده بدانند ، نیز افزایش می یابد. این مقاله بر اساس کاربری کامپیوتر و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی که در خاطرم بوده است نوشته شده است و مفاهیم مورد نیاز برای آشنا شدن با بازار و خطرات و نحوه مواجه شدن با آنها را توضیح می دهد.
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
مدیریت ریسک……………………………………………………………………………………………………………..4
انواع و منابع تهدیدهای شبکه………………………………………………………………………………………….5
Denial-of-Service…………………………………………………………………………………………………..5
دسترسی غیر مجاز………………………………………………………………………………………………………..6
اجرای فرامین غیر قانونی…………………………………………………………………………………………………..6
شکافهای محرمانه………………………………………………………………………………………………………….7
رفتار مخرب…………………………………………………………………………………………………………………….7
تخریب اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………..8
فایروالها……………………………………………………………………………………………………………………………10
باستیون هاست (Bastion host) ………………………………………………………………………………10
روتور………………………………………………………………………………………………………………………………..11
لیست کنترل دسترسی (ACL) …………………………………………………………………………………..11
منطقه بیطرف (DMZ) ………………………………………………………………………………………………..11
پراکسی (Proxy) …………………………………………………………………………………………………………11
انواع فایروالها…………………………………………………………………………………………………………………..12
فیلتر کردن بسته…………………………………………………………………………………………………………….13
سیستمهای ترکیبی (Hybrid systems) ………………………………………………………………….14
زمینه‌های اشتغال…………………………………………………………………………………………………………….15
بازار کار…………………………………………………………………………………………………………………………….15