دریافت تحقیق رسالت آموزش و پرورش در شتاب علمی کشور – 20454

عناوین کلیدی فایل تحقیق رسالت آموزش و پرورش در شتاب علمی کشور، شامل: موارد رسالت آموزش و پرورش, شتاب علمی,بومی كردن علم یعنی چه؟ آیا اصلاً موضوعیت دارد یا نه؟,رویکرد توصیفی,رویكرد كاركردی در ارتباط با بومی كردن علم,جایگاه آموزش و پرورش در بستر سازی رشد علم ,تحقیق رسالت آموزش و پرورش در شتاب علمی کشور می باشد:

توضیحات:

تحقیق رسالت آموزش و پرورش در شتاب علمی کشور در حجم 20 صفحه و در قالب word و دارای منابع و با فهرست به شرح زیر:

بخشی از متن:
چکیده
تحقیق حاضر در پی آن است، تا با توجه به شرایط كنونی جهان، رسالت آموزش و پرورش را در شتاب رشد علم تا آنجا كه ممكن است معین نموده، راه كارهای مناسب این حركت را ارائه نماید به همین منظور، قبل از پرداختن به اصل موضوع و تعیین رسالت آموزش و پرورش، سعی نموده است مفاهیم و كلیدهایی كه در متن تحقیق ممكن است خواننده را دچار شبهه نماید، باز كرده، پیرامون آنها تا آنجا كه شرایط اجازه دهد مطالبی هرچند مختصر، ارائه دهد تا خواننده راحت تر به اصل موضوع پی ببرد، مفاهیمی همچون « علم چیست؟» و یا اینكه منظور از رشد علم چه می باشد؟ علم با تعاریف خاص و یا تعاریف و اصطلاحات عام مورد نظر است. كدامیك؟ تفاوت بین نظریه پردازی و طرح مسئله و رشد علم چه می‌باشد؟ آیا علم به اشخاص و محیطی خاص محدود می شود یا نه؟ موضوع بومی كردن علم چیست؟ آنگاه پس از اشاره ای مختصر و تفسیری تحلیلی به مقوله ها و مفاهیم فوق به سراغ بررسی موضوع اصلی شتافته و برای تعیین جایگاه واقعی آموزش و پرورش در شتاب رشد علم، ابتدا تاریخچه ای از وضعیت نظام آموزش و پرورش در ایران در دوران معاصر (دو قرن اخیر) را ارائه نموده تا از این طریق بستر اصلی برای فهم موضوع آماده گردد. در بررسی روند تكاملی نظام آموزش و پرورش در ایران به اهداف مورد توجه نظام آموزش و پرورش اشاره شده است زیرا حركت نظامهای آموزش و پرورش در جهت دسترسی به اهدافی است كه در هر دوره توسط سیاستگذاران فرهنگی هر كشوری متناسب با منافع ملی تدوین و اجرا می گردد. لذا پرداختن به این مسائل ضرورت بحث ما میباشد.


فهرست:
چکیده
مقدمه
علم یعنی چه؟
بومی كردن علم یعنی چه؟ آیا اصلاً موضوعیت دارد یا نه؟
رویکرد توصیفی
رویكرد كاركردی در ارتباط با بومی كردن علم
جایگاه آموزش و پرورش در بستر سازی رشد علم
نتیجه
یادداشتها و مآخذ