دریافت تحقیق عهدوپيمان امام به مالك اشتر – 20309

عناوین کلیدی فایل تحقیق عهدوپيمان امام به مالك اشتر، شامل: موارد تحقیق, عهدوپيمان, امام, به, مالك, اشتر می باشد:

توضیحات:

فهرست مطالب
عنوان
پيشگفتار
عهدوپيمان امام به مالك اشتر نخعي در دستوردادرسي ورموز رعيت پروري وآداب مملكت داري وپند اندرز به همگان
امر نمودن عثمان ابن حفيف را به جنگ با دشمن
ترغيب نمودن اشعث بن قيس را به حفظ اموال آذربايجان
امر كردن بعضي از كارگردانش را به مماشات با رعيت هايي كه مشرك بودند
تهديد نمودن زياد ابن ابيه را از ضيافت به بيت المال
امر نمودن ابن عباس را به مهرباني با قبيله بني تميم
امر نمودن زياد بن ابيه را به ميانه روي وفروش
دستور به پرهيزكاري ومهرباني با رعيت و اداء حقوق زيردستان
امر نمودن محمدبن ابي بكر را به عدالت و پرهيزكاري و مخالفت هواي نفس و مواظبت نماز
نكوهش يكي از كارگرداناش وحساب خواستن از او
سرزنش يكي ازكارگردانان خود بر اثر پيمان شكني وخوردن از بيت المال
سرزنش معقله ابن هيبره برستمگري او درپخش غنيمت
نكوهش عثمان ابن حفيف براي رفتن به مهماني
امر نمودن يكي از كارگردانان خود را به مدارا وخوش رفتاري با رعيت وسختگيري در هنگام مقتضي
بيان حق سران لشگرهايش بر خود و حق خويش برانها وامر نمودن آنان را به دادگري و پيروي
نهي نمودن كارگردانانش را از آزار رساندن براي گرفتن خراج و وادار نمودن به فروش چيزي كه فروشش زيان دارد
پنددادن عبدالله ابن عباس را به شادي و افسردگي در امر آخرت
امر نمودن اسود ابن قطبه را به دادگري
برحذر داشتن سلمان فارسي را از فريب دنيا
آموختن خوهاي نيكو وروش هاي پسنديده به حارث همداني
اميرحسين دولت زارعي- قاسم نعمتي پور-ساسان احساني-مرتضي جباري

پيشگفتار
بسم الله الرحمن الرحيم
نهج البلاغه ،كتابي كه سيرشريف ابوالحسن محمدرضي از سخنان امام الموحدين باب مدينه العلم علي بن ابيطالب گردآورده بهترين اثر ونشانه دين مقدم اسلام ومذهب شريف جعفري است ،‌درياي بي پايان است،محتوي مسايل علمي.ادبي،ديني،اجتماعي،اخلاقي،سياسي كه بهتر وبليغ تر ازآن سخنان بعد از قرآن كريم وبيانات حضرت رسول دردنيا گوينده اي نگفته است و آن راهنماي گمراهان وچاره بيچارگان وپناه دهنده ودستگير درماندگان است،پس كسي را كه خواهان سعادت هميشگي وگريزان از ذلت وبدبختي است لازم است كه اين كتاب را سرمشق قرارداده از سخنان آن پندگرفته و به دستوراتش رفتار نمايد زيرا مفاسد وتباهكاري هاي دنيا اصلاح نمي شود مگر روزي كه تعليمات اميرالمومنين علي(ع) در ميان جميع طبقات مردم عملي گردد، واين سخني به گزاف گفته نشده، چون روي دو پايه برهان (عقل وعلم) استوار است. علماء اعلام ودانشمندان پيشين كتاب نهج البلاغه را اخ القران (برادر قرآن9 تعبير نموده اند. هر چند علم ودانش در ميان افراد بشر پيشرفت