دریافت تحقیق عوامل تأثير گذارمبلغان بر جوانان – 20302

عناوین کلیدی فایل تحقیق عوامل تأثير گذارمبلغان بر جوانان، شامل: موارد تحقیق, عوامل, تأثير, گذارمبلغان, بر, جوانان می باشد:

توضیحات:

عوامل تأثير گذارمبلغان بر جوانان
مبلغ مي تواند در اينجا به معناي عام آن بکار رود و همه مبلغين را اعم از والدين، مربيان ، روحانيون و … را شامل شود که ايشان درامر تبليغ يک سري عوامل تأثير گذار ومثبت بر جوانان دارند ويک سري عوامل منفي و باز دارنده که در اينجا به برخي از آنها اشاره مي شود.

عوامل مثبت وتأثير گذار1:
1. ايمان مبلغ ومؤمنانه بودن
2. آگاهي مبلغ و حکيمانه بودن تبليغ
3. خير خواهي مبلغ وصادقانه بودن تبليغ
4. استمداد از خداوند وتوسل به اولياي دين
5. بهره برداري ازعوامل مشروع و مؤثر ومورد علاقه نسل جوان

عوامل منفي وبازدارنده2:
1. ضعف ايمان
2. ضعف آگاهي مکتبي وارائه چهره اي ناموزون وغير منطقي از مکتب
3. ضعف آگاهي نسبت به مخاطب و عدم رعايت شرايط سني، تحصيلي ، محيطي ورواني مخاطب
4. ضعف آگاهي از شرايط تبليغ و شيوه هاي مؤثر آن . چنانکه قرآن کريم مي فرمايد: « واتو البيوت من أبوابها»
5. ضعف آگاهي ازتوطئه هاي تبليغي دشمنان
6. خصلت هاي شخصيتي منفي

صفات مبلغ از ديدگاه قرآن وروايات:
1. آگاهي: