دریافت تحقیق حسابداری هتل ها – 20286

عناوین کلیدی فایل تحقیق حسابداری هتل ها، شامل: موارد تحقیق, حسابداری, هتل, ها می باشد:

توضیحات:

حسابداری هتل ها
در هتلهای که از کامپيوتر استفاده می کنند تمام عمليات توسط کامپيوتر بطور اتومات انجام ميشود ولی لازم است توسط مدیریت سيستم کنترل های لازم کاربران بطور دقيق انجام شود و گزارشات کنترلی بررسی شود و یا حسابداریNCR از آن جا كه توضيح كامل درباره هر نوع سيستم حسابداری رایج در هتلها از جمله حسابداری دوبل ، با ماشين با كامپيوتر احتياج به زمان بيشتر و گنجایش وسيع تر دارد از شرح و بسط این روشها خودداری می نمایيم، چرا كه هر یك از این سيستم ها به تنهایی احتياج به یك كتاب جداگانه و فرصت مجزا دارد .با توجه به اهميت حسابداری در هتل و تكيه بر این واقعيت كه یك مدیر متبحر در صورتی به موفقيت دست خواهد یافت كه با رموز حسابداری نيز آشنایی داشته باشد . بر آن هستيم كه مختصری درباره حسابداری و بيان سرفصلهای حسابهایی كه در سيستم گردش داخلی هتل مورد نياز است بسنده كنيم ياد آور می شویم كه در سر فصلهای زیر آنچه با حروف فارسی مشخص شده مربوط به دفتر كل است و آنهایی كه باعدد معين گردیده بيان كننده ریز سر فصلهای دفتر های معين است.
الف) در آمد:
• فروش اتاق؛
• رستوران؛
• تریا؛
• ضيافتها – جشنها؛
• لباسشویی؛
• تلفن؛
ب) بدهكاران موقت
• مسافران؛
• انواع تورها، آژانسهای مسافرتی؛
پ) انبار
ت)هزینه مصرف مواد غذایی
ث) خسارات
ج) كسر و اضافات صندوق
چ)در آمدهای متفرقه
• كرایه سالنها؛
• سایر درآمدها
ح) حقوق و سایر هزینه كارگران:
• حقوق و دستمزد؛
• حق مسكن؛
• حق خواربار؛
• حق اولاد؛
• اضافه كاری؛
• باز خرید ایام مرخصی؛
• لباس؛
• غذای روزانه؛
• عيدی و پاداش؛
• حق بيمه سهم كارفرما؛
• سایر هزینه ها