دریافت مقاله پرسش و پاسخ مالیاتی – 20230

عناوین کلیدی فایل مقاله پرسش و پاسخ مالیاتی، شامل: موارد مقاله, پرسش, و, پاسخ, مالیاتی می باشد:

توضیحات:

پرسش و پاسخ مالیاتی-قسمت ۱

منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه کسانی است ؟

وراث طبقه دوم عبارتند از : اجداد , برادر , خواهر و اولاد آنها

وراث طبقه سوم عبارتند از : عمو , عمه , دایی , خاله و اولاد آنها

– درآمد مشمول مالیات املاک اجاری چگونه محاسبه می شود؟

کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره درآمد مشمول املاک اجاری را تشکیل می دهد. مثلاً اگر ملکی ماهیانه 000/000/3 ریال اجاره داده شود درآمد مشمول مالیات و مالیات این درآمد مشمول به شرح زیر محاسبه می شود:

درآمد مشمول مالیات اجاره در یکسال :

000/000/27 = 75% × 000/000/36 = 12 × 000/000/3

مالیات یکساله : 000/050/4 = 15% × 000/000/27

– نرخ مالیات بردرآمد مشمول اجاره چقدر است ؟

این نرخ براساس ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 81 و 82 به شرح زیر است :

– تا میزان 000/000/30 ریال به نرخ 15%

– تامیزان 000/000/100 ریال نسبت به مازاد000/000/30 ریال به نرخ 20%

– تامیزان 000/000/250 ریال نسبت به مازاد 000/000/100 ریال به نرخ 25%

– تا میزان 000/000/000/1 ریال نسبت به مازاد 000/000/250 ریال به نرخ 30%

– نسبت به مازاد 000/000/000/1 ریال به نرخ 35%

– آیا درآمد مشمول مالیات ابرازی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا

معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی از مالیات معافند ؟

این فعالیتها در صورتی از مالیات معافند که از اول سال 81 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود و از تاریخ شروع یا بهره برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهارسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت 10 سال از مالیات معاف می باشند. البته این معافیت شامل واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مرکز استانها و شهرهای با بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشند , نمی شود ولی شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور در این مورد مستثنی می باشند .

– براساس چه قرائنی تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الرأس انجام می شود؟

1- خرید سالانه

2- فروش سالانه

3- درآمد ناویژه

4- میزان تولید در کارخانجات

5- ارزش حق واگذاری محل کسب

جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود با میزان تمبر مصرفی آنها , کلاً به موارد قیدشده فوق قرائن مالیاتی می گویند.

– ضرائب مالیاتی یعنی چه ؟

ضرائب مالیاتی ارقام مشخصه ای هستند که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می شود. مثلاً وقتی ضریب شغلی 20 درصد باشد و نوع کسب فروش کالایی باشد که میزان فروش آن در سال 81 , 100 میلیون ریال

باشد , درآمد مشمول مالیات آن کاسب و مالیات وی به شرح زیر محاسبه می شود:

درآمد مشمول سال 81:

000/000/20 = 20% × 000/000/100