دریافت پاورپوینت در مورد حضرت محمد – 20215

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت در مورد حضرت محمد، شامل: موارد پاورپوینت, در, مورد, حضرت, محمد می باشد:

توضیحات:

محمد مردی بود که از میان مردمی بت پرست با اراده آهنین برخاست و آنان را به
یگانه پرستی دعوت کرد و در دلهای ایشان جاودانی روح و روان را بکاشت .
بنابراین او را نه تنها باید در ردیف مردان بزرگ وبرجسته تاریخ شمرد
بلکه سزاوار است که به پیامبری او اعتراف کنیم و از جان ودل بگوییم که
او پیامبر خداست.