دریافت تحقیق به سوي اخلاق جهاني – 20196

عناوین کلیدی فایل تحقیق به سوي اخلاق جهاني، شامل: موارد تحقیق, به, سوي, اخلاق, جهاني, می باشد:

توضیحات:

 به سوي اخلاق جهاني
ديباچه
اين بيانيه بين ادياني حاصل دو سال رايزني بيش از دويست دانشمند و متألفه ــــــ به عنوان نمايندگان جوامع ادياني جهان ــــــ است .
بيانيه دوم تا چهارم سپتامبر 1993 در گردهمايي رهبران ديني و روحاني ـــــ به عنوان بخشي از اجلاسية 1993 پارلمان اديان جهان در شيكاگو ــــ مورد بحث قرار گرفت . اين بيانيه را رهبران مشهور اديان بزرگ جهان شخصا” امضاء و آن را نشانگر نخستين تلاش و آغازي براي جهاني تلقي كردند كه سخت به وفاق اخلاقي محتاج است .
شوراي پارلمان اديان جهان و كساني كه اين متن را حمايت مي كنند ، آن را به عنوان نخستين آموزه از قواعد مقبول اديان به جهان عرضه مي كنند . ما هرگونه حمايت از جانب زنان و مردان جهان را به گرمي مي پذيريم .
جهان در رنج و عذاب است و اين رنج ، چنان گسترده و فراگير است كه ما را بر آن مي دارد تا براي روشن شدن ژرف در آن ، جلوه هايي از آن را برشماريم .
صلح و آرامش ما را ترك كرده است ، سياره تخريب شده است ، همسايه ها در وحشت به سر مي برند ، زنان و مردان با يكديگر بيگانگي مي كنند و كودكان مي ميرند .
اين نفرت انگيز است .
ما تخريب اكوسيستم زمين را محكوم مي كنيم .
ما فقر نابوده كنندة امكان حيات را محكوم مي كنيم ، گرسنگي كه كالبد آدمي را نحيف
مي سازد و نابرابري اقتصادي كه بسياري از خانواده ها را به فنا و نابودي تهديد مي كند .
ما آشفتگي اجتماعي ملل را محكوم مي كنيم ، بي توجهي به عدالت كه شهروندان را به انزوا مي كشاند ، هرج و مرج حاكم بر جوامع خود و مرگ لجام گسيختة كودكان ـــــ كه ناشي از تعدي است ـــــــ به ويژه پرخاشگري و نفرت را كه به نام دين رواج دارد .
اما اين رنج و عذاب مي تواند نباشد ، زيرا بنيان اخلاق وجود دارد ، اين اخلاق ، امكان سامان فردي و جهاني بهتري را به ميان مي آورد و افراد را از نااميدي و جوامع را از آشفتگي
رها مي سازد .
ما زنان و مرداني كه جهان بيني و احكام اديان جهان را پذيرفته ايم تأكيد مي كنيم :
مجموعه اي عام از ارزش هاي بنيادين بر مبناي آموزه هاي اديان وجود دارد كه مي توانند اساس اخلاق جهاني را شكل دهند .
تأكيد مي كنيم كه اين حقيقت ، پيشاپيش شناخته شده است ، اما هنوز بايد در دل و عمل نيز همچنان زنده بماند .
تأكيد مي كنيم كه هنجار ، غير قابل تغيير و نامشروط براي همة ساحت هاي زندگي ، براي خانواده ها و جوامع ، نژادها ، ملت ها و اديان وجود دارد . سرمشق هاي قديمي براي رفتار آدمي وجود دارد كه بر آموزه هاي اديان جهان استوارند و آن ها شرط نظم پايدار جهانند .
ما به هم وابسته ايم و خوشبختي هر يك در گروه خوشبختي همه است ، بدين سبب به همة موجودات زنده احترام مي كنيم ، به مردم ، حيوانان ، گياهان و نيز به جهت حفاظت از زمين ، هوا ، آب و خاك دغدغه داريم . ما به سبب آن چه در برابر همگان انجام مي دهيم ، شخصا” مسئوليم :
همة تصميم ها ، رفتارها و حتي آن چه نمي توانيم انجام دهيم ، با پيامد همراه است .
ما بايد با ديگران همانگونه رفتار كنيم كه دوست داريم با ما نيز همانگونه رفتار شود . ما عهد مي بنديم كه زندگي ، منزلت ، فرديت و تنوع را پاس داريم ، به گونه اي كه با هر فردي ، بدون استثناء ، انساني رفتار شود . بايد از صبر و رضايت برخوردار باشيم . بايد بتوانيم عفو كنيم و از گذشته ها بياموزيم و هرگز اجازه ندهيم تا دشمني و خاطره هاي نفرت انگيز ما را برده خود سازد . دل خويش را به روي ديگران بگشاييم و تفاوت هاي ناچيز خود را به سبب مشتركات جامعة جهاني فرو گذاريم و فرهنگ يكپارچگي و ارتباط را سرمشق خود قرار دهيم .
ما بشريت را خانوادة خود مي انگاريم ، ما بايد در جهت مهرباني و بخشندگي بكوشيم . ما نبايد صرفا” براي خود زندگي كنيم ، بلكه بايد به ديگران خدمت كنيم ، كودكان ، سالمندان ، فقراء رنج ديدگان و ناتوانان ، پناهندگان و بي كسان را فراموش نكنيم .
هيچ كسي نبايد احساس كند كه با وي به عنوان شهروند درجة دوم برخورد مي شود و هرگز نبايد از كسي بهره كشي شود .بايد مشاركت بين زن و مرد وجود داشته باشد . بايد از هرگونه عمل غيراخلاقي جنسي اجتناب كنيم . بايد از هرگونه سلطه گري و يا سوء استفاده بپرهيزيم .
ما خود را متعهد به فرهنگ خشونت گريزي ، احترام ، عدالت ، صلح و آرامش مي دانيم . ما نبايد به سركوب ، صدمه زدن ، شكنجه يا كشتن اقدام كنيم ، ما بايد خشونت و تجاوز را به عنوان وسيله اي براي جا انداختن تمايز كنار نهيم .
بايد براي نظم عادلانة اجتماعي و اقتصادي بكوشيم ، ساماني كه در آن ، هركس از فرصت يكساني براي دستيابي به همة استعداد انساني خود برخوردار شود . بايد با صداقت و مهرباني سخن بگوييم و