دریافت تحقیق برنامه و بودجه عملیاتی – 20194

عناوین کلیدی فایل تحقیق برنامه و بودجه عملیاتی، شامل: موارد تحقیق, برنامه, و, بودجه, عملیاتی می باشد:

توضیحات:

– پيشينه تاريخی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است.
الف- سازمان برنامه و بودجه
به منظور هماهنگ نمودن فعاليت های عمرانی و لزوم تهيه برنامه هايي برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکيل شد. در 17 فروردين سال 1325 به موجب تصويب نامه هيات وزيران هياتی به نام هيات تهيه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکيل شد. هيات دولت پس از دريافت گزارشات ارائه شده از سوی اين هيات در مرداد ماه سال 1325 تصويب کرد؛ برای رسيدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هيات جديدی به نام هيات عالی برنامه تشکيل شود.
هيات عالی برنامه در سال 1327 لايحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهيه و به مجلس وقت ارائه کرد. در اين لايحه برای نخستين بار باتوجه به لزوم جلوگيری از ايجاد اصطکاک بين سازمان هايی که عمليات مشابه انجام می دهند از سويی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی ديگر پيشنهاد می شود اجرای برنامه از طريق همکاری بين دواير دولتی و سازمان های وابسته به دولت از يک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف ديگر انجام گيرد. به اين ترتيب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسيس می شود که بعدا اين اداره سازمان موقت برنامه ناميده می شود. درنهايت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه به وجود می آيد.
با تصويب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين تمامی بودجه به آن ‘سازمان برنامه و بودجه ‘ ناميده می شود.

ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور
در سال 1334 شمسی اداره کل طبقه بندی مشاغل وابسته به وزارت دارايی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزايای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور به سازمان خدمات کشوری تغيير نام يافت و ازوزارت دارايی منتزع و تحت نظر نخست وزير قرار گرفت. فکر تجديد نظر در مقررات استخدامی و ايجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بيشتری می گرفت تا اينکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوين قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کليه قوانين و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقايسه مقررات استخدامی کشور با چندين کشور پيشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران طرح مقدماتی لايحه استخدام کشوری را تهيه کرد. اين لايحه پس از بررسی و تجديد نظر در هيات رئيسه شورای عالی اداری کشور و کميسيون منتخب در هيات دولت و کميسيون استخدام مجلس شورای ملی در تاريخ 31/3/1345 در يازده فصل به تصويب رسيد. به موجب اين قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد.
2- تشکيل سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
پيشينه :
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور براساس مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شورای اداری (در تاريخ 11/12/1378 ) به منظور تحقق مطلوب و ظايف و اختيارات رئيس محترم جمهوری موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و تامين يک پارچگی در مديريت کلان و فراهم کردن زمينه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکيل شد و فعاليت های خود را از تير ماه سال 1379 آغاز کرد.