دریافت بررسي عوامل موثر بر اثر بخشي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده با رويكرد آموزي منابع انساني – 20185

عناوین کلیدی فایل بررسي عوامل موثر بر اثر بخشي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده با رويكرد آموزي منابع انساني، شامل: موارد بررسي, عوامل, موثر, بر, اثر, بخشي, اجراي, طرح, ماليات, بر, ارزش, افزوده, با, رويكرد, آموزي, منابع, انساني, می باشد:

توضیحات:

بررسي عوامل موثر بر اثر بخشي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده با رويكرد آموزي منابع انساني

مقدمه :
در دنياي نوين كه مرزهاي فيزيك رنگ و باز بسياري از فعاليت‌ها جهاني مي‌يابند پيشرفت و تعالي سازمانها نه تنها نيازمند پذيرش تغييرات سريع روز افزون بلكه مستلزم پيش بيني زير كانه به موقع است از اين رو حركت در اين رود خروشان جزء با اتكا به كاركنان دانا ميسر نمي‌نمايد و به همين علت است كه پيتر دراكي دانش را فراتر از مرزهاي جغرافيايي و نيروي پيش برنده توليد مي‌خواند و عوامل سنتي توليد را به عنوان عامل حتي باز دارنده مي‌انگارد در دنياي پيش رو توسعه پايدار منابع انساني در گرو دستيابي به كليه آموزش است اهميت اين موضوع نيز آنگاه رخ مي‌نمايد كه بخواهيم طرحي نو چون ماليات پر ارزش افزوده را اجراي نمائيم اين نوع از ماليات بعنوان منبع گسترده‌اي از درآمد با سرعت چشم گيري از نظام ماليه كشور جهاني رسوخ كرده است البته توصيه سازمان تجارت جهاني (wto) و حمايت ضرورت بين الملل پول Imf نيز تأثير فرايندي در گسترش اين نوع ماليات داشته است.
آنچنان كه از ماليات بر ارزش افزوده بعنوان ماتاهاري (نام جاسوسه هلندي در جنگ دوم در خدمت ارزش آلمان) دنياي ماليات نام برده از مجموع اين عوامل نيروي جاذبه‌اي را ايجاد كرده كه آش كشورها را در جهت خود سوق داده است.

تعريف موضوع :
هم اكنون ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورهاي جهان در حال اجرا است در كشورها نيز تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در مراحل نهايي تصويب مي‌باشد ماليات بر ارزش افزوده با انتقال پايه مالياتي از درآمد به مصرف انگيزه‌هاي سرمايه گذاري را افزايش داده و منابع لازم جهت گسترش سرمايه گذاري را از طريق افزايش امكان پس از تامين نموده و از انتقال سرمايه از بخشهاي مولد به بخشهاي خدماتي جلوگيري مي‌نمايد با اجراي اين ماليات اختلال در تصميمات توليدي و سرمايه گذاري به حداقل رسيده درآمدهاي مالياتي به دليل گسترده بودن پايه اين نوع ماليات افزايش مي‌يابد مطمئناً تمامي طراحان و مجريان طرح در جهت اثر بخش و تحقيق اهداف طرح همچون برقراري عدالت مالياتي از طريق گسترش پايه‌هاي مالياتي و اخذ ماليات به تناسب مصرف ايجاد ثبات اقتصادي و در نهايت رشد اقتصادي تلاش مي‌كنند در اين راستا كاركنان سازمان امور مالياتي پس از آشنايي با رو‌ش‌ها و فرآيندهاي جويه در چهارچوب ساختاري تازه اجراي طرح را بعهده مي‌گيرند بدين منظور آموزشهاي مختلفي را فرا مي‌گيرند و به تدريج با تحولات مورد نياز همراه مي‌شوند.
بدون شك دستيابي به اهداف طرحي كلان و نوين اين چنين جز از طريق در اختيار داشتن نيروي انساني كارآمد و آموزش ديده كه توان حل مشكلات غير قابل پيش بيني را نيز داشته باشد ميسر نمي‌باشد.