دریافت تحقیق بررسي اشتغال‌زايي بخش مسكن – 20168

عناوین کلیدی فایل تحقیق بررسي اشتغال‌زايي بخش مسكن، شامل: موارد تحقیق, بررسي, اشتغال‌زايي, بخش, مسكن, می باشد:

توضیحات:

بررسي اشتغال‌زايي بخش مسكن

چكيده
مسكن به عنوان يك كالاي مصرفي بادوام فارغ از اينكه در كدام مرحله از نيازهاي بشري قرار گيرد از اهميت والايي برخوردار است و به دليل ماهيت چندي بعدي‌اش داراي كاردكردهاي متنوع اقتصادي، اجتماعي، فرهگي و رواني است. در حال حاضر كمبود مسكن مناسب و متناسب با درآمد اكثريت افراد جامعه يكي از مسايل و مشكلات كشور مي‌باشد كه پس از حدد جهار دهه برنامه‌ريزي و سياستگذاري مرتفع نشده است.
بروز بيكاري و فقدان شغل در ميان موج جمعيت كشور نيز يكي ديگر از معضلات و مشكلات شاخص اقتصاد كنوني كشور به ويژه در استان‌هاي بزرگ و مهم مي‌باشد و اين مطلب به وضوح ثابت شده است كه بيكاري بجز آثار اقتصادي داراي تبعات اجتماعي ـ فرهنگي ناگواري است كه سلامت جامعه را تحت الشعاع قرار مي‌دهد بطوريكه توجه ويژه‌نامه سوم توسعه اقتصادي نيز به ايجاد اشتغال معطوف گرديده است.
براين اساس و با در نظر گرفتن ويژگي‌ها و قابليت‌هاي بخش ساختمان و مسكن و اينكه نمي‌توان مسكن را به صورتي منفك از توليد و ديگر خدمات جمعيتي مطرح ساخت انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاري در امر مسكن نه تنها مشكل كمبود آنرا بسامان سازد بلكه اين توانايي را خواهد داشت تا بطور همزمان تعداد قابل توجهي فرصت شغلي براي طيف گسترده‌اي از نيروي كار در ساير بخش‌ها ايجاد نمايد.
در اين راستا با بكارگيري جدول داده ـ ستانده و آمارهاي اشتغال استان اصفهان به بررسي اهميت و ميزان اشتغال‌زايي بخش‌هاي مختلف اقتصادي اين استان با تأكيد بر بخش ساختمان و مسكن پرداخته شد. همچنين با محاسبه برخي شاخص‌هاي قابل استخراج از اين جدول به تأثير فعاليت‌هاي اقتصادي در توسعه استان مي‌توان دست يافت.
واژه‌هاي كليدي: بخش مسكن، اشتغال‌زايي، جدول داده ـ ستانده ، توسعه اقتصادي اصفهان

مقدمه
توسعه اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي است. جهت اجراي پروژه هاي اقتصادي نيازمند تأمين منابع مالي هستيم.
يكي از روشهاي تأمين منابع مالي لازم براي سرمايه گذاري، پس انداز ملي است. اما در اكثر كشورهاي در حال توسعه، به واسطه پايين بودن سطح درآمدها، حجم پس انداز ملـي بسيار ناچيـز است. در صورتيكـه پس انداز صورت پذيرد، غالبا صورت غير اقتصادي دارد و به تشكيل سرمايه نمي انجامد.
روش ديگر تأمين منابع مالي، جلب سرمايه گذاري خارجي است. در سرمايه گذاري خارجي به جاي توليدات، عمدتا عوامل توليد از قبيل سرمايه (پول و ماشين آلات)، تكنولوژي، سيستم هاي مديريت هستند كه از مرزهاي اقتصادي عبور مي كنند.