دریافت تحقیقی در مورد اقتصاد ایران – 20130

عناوین کلیدی فایل تحقیقی در مورد اقتصاد ایران، شامل: موارد تحقیقی, در, مورد, اقتصاد, ایران می باشد:

توضیحات:

اقتصادايران غيرخصوصي است نه دولتي

اشاره :
مطلبي كه ازنظرتان خواهدگذشت گزيده اي ازنخستين نشست مشترك خبرنگاران بامديران سازمان ملي بهره وري ايران مي باشدكه درآن مسائلي مانندساختاركلي اقتصادي اهميت موضوع بهره وري بخصوص درچشم انداز20 ساله وبرنامه چهارم توسعه و… موردبحث وبررسي قرارگرفت .يكي از مهمترين ودرعين حال تاسف برانگيزترين موضوعاتي كه مطرح شدعقب ماندگي 13 ساله شيوه هاي مديريتي كشوربود .
ابتداقائم مقام سازمان بهره وري آسيايي درايران اظهارداشت : ساختاراقتصادايران ساختاري غيرخصوصي است . شايداين مفهوم پركاربردنباشدوهميشه گفته شودساختارخصوصي يادولتي امابايدبگويم بخش عمده اقتصادما غيرخصوصي است . يعني ارگانها ، نهادهاوبنيادهاي متعددي حجم قابل توجهي ازفعاليتهاي اقتصادي رابه خوداختصاص داده اند بنابراين شايدبهترين مطلبي كه مي توان درموردساختاركلي اقتصادايران بيان نمودهمان ساختارغيرخصوصي است . دكترقاسم انصاري افزود :
گفته مي شودحدود85 درصدحجم فعاليتهاي اقتصادي ما غيرخصوصي است يعني مجموعه بخش خصوصي ما 15 درصدازفعاليتهاي اقتصادي رابه خوداختصاص مي دهد ومابقي يادولتي است يامربوط به نهادهاوارگانهامي باشد . قائم مقام مديرعامل سازمان ملي بهره وري ايران افزود : مرحوم دكترعظيمي معتقدبودبيش از80 درصدفعاليتهاي اقتصادي مادولتي است امابنده معتقدم 85 درصدفعاليتهاي اقتصادي ماغيرخصوصي است