دریافت پاپورینت تکنیکهای حل اختلافات خانوادگی (خانواده درمانی) – 20122

عناوین کلیدی فایل پاپورینت تکنیکهای حل اختلافات خانوادگی (خانواده درمانی)، شامل: موارد خانواده, درمانی,پاپورینت تکنیکهای حل اختلافات خانوادگی (خانواده درمانی) ,پاورپوینت خانواده درمانی می باشد:

توضیحات:

پارپوینت تکنیکهای حل اختلافات خانوادگی (خانواده درمانی)

خانواده سیستمی است که در بافت اجتماعی درحال تغییر مداوم ره می سپارد.
به مجموعه ای ازعناصرکه برای رسیدن به یک هدف باهم همکاری وتعامل دارند سیستم می گویند

حدود80سال پیش وبراساس نهضت انسانگرایی،انحراف محسوسی ازدرمانفردی به سوی عوامل  اجتماعی – محیطی وبین فردی بوجود امد واولین مطالعات وبرنامه های خانواده درمانی درآمریکا شکل گرفت . خانواده درمانی بصورت رسمی بعد از جنگ جهانی دوم حدود دهه 1950 بوجود آمد.

بیماریها ی روحی واختلالات ومشکلات دررابطه با دیگران بروز می کند لذا درمان آنها هم بایددرجوبین   فردی صورت گیرد .
درواقع فرد بیمار فردی است که علائم مرضی وبیمار .گونه سیستم خانواده را بررسی می کند.

مسئولیتهای اصلی خانواده درمانگر: 1- بالا بردن احساس همبستگی ووحدت در خانواده 2- فعال کردن نقش طبیعی خود شفابخشی خانواده 3- ازبین بردن بن بست مضاعف (دو پیام متناقض) 4- تغییر ساختار خانواده وسلسله رفتارهای حاکم بر آن 5- کمک به بیان احساسات اعضای خانواده نسبت به یکدیگر 6- توجه به خانواده به عنوان یک سیستم 7- کسب درک صحیح نسبت به کنشها ونقشهای اعضای خانواده

معیارهای تشخیص خانواده سالم از غیر سالم :
1-فردیت در مقابل گروه
2-انعطاف پذیری درمقابل خشکی وتحجر
3- ثبات در مقابل عدم ثبات
4-وضوح در مقابل عدم وضوح وادراکات تحریف شده
5-تبادل نقش در مقابل نقشهای مبهم یا تعارض نقش