دریافت تحقیق آغاز خلقت انسان – 20093

عناوین کلیدی فایل تحقیق آغاز خلقت انسان، شامل: موارد تحقیق, آغاز, خلقت, انسان می باشد:

توضیحات:

آغاز خلقت انسان
آيات قرآن يه هر يدام در جائي قرار دارد به تفصيل تاريخ بشريت را بيان يرده، و حاصل اين تفصيل اين است يه نوع انساني (البته به تمامي انواع انسانها يه حتي شامل ساير ادوار بشريت هم بشود) بليه اين نوعي يه فعلاً نسلش در روز زمين زندگي مي يند نوعي نبوده يه از نوعي ديگر از انواع حيوانات و يا غير حيوانات پديد آمده باشد مثلاً از ميمون درست شده باشد، و طبيعت او را يه در اصل حيواني ديگر بوده با تحولات خود تحول داده، وتيامل بخشيده باشد. بليه نوعي است مستقل يه خداي تعالي او را بدون الگو از مواد زمين بيافريد و خلاصه روزگاري بود يه آسمان و زمين و همه موجودات زميني بودند ولي از اين نسل بشر هيچ خبرواثري نبود، آنگاه خداي تعالي از اين نوع يي مرد و يي زن خلق يرد يه نسل فعلي بشر منتهي به آن دونفر مي شود مي فرمايد:

انا خلقنايم من ذير وانثي، و شما را تيره تيره ساختيم، تاييديگر را بشناسيد.1

و نيز مي فرمايد:

خلقيم من نفس واحده و جعل منها زوجها

شما را از يي تن خلق يرد يه همسران آن يي تن را هم از جنس خود او يرد2

ونيز مي فرمايد:

ان مثل عيسي عندالله يمثل آدم خلقه من تراب

مثل عيسي يه بدون پدر خلق شد مثل آدم است يه پدر ومادري نداشت، و از خاي خلق شد3

اين بود خلاصه اي از تاريخ پيدايش بشر از نظر قرآن.

و اما اين فرضي يه علماي طبيعي امروز يرده اند يه تمامي انواع حيوانات فعلي و حتي انسان از انواع ساده تري پيدا شده اند و گفته اند: يه اولين فرد تيامل يافته بشر از آخرين فرد تيامل يافته ميمون پديد آمده، يه مدار بحثهاي طبيعي امروز هم همين فرضيه است، و يا گفته