دریافت تحقیق آداب و احكام حج تمتع – 20080

عناوین کلیدی فایل تحقیق آداب و احكام حج تمتع، شامل: موارد تحقیق, آداب, و, احكام, حج, تمتع, می باشد:

توضیحات:

آداب و احكام حج تمتع
اعمال حج تمتع سيزده چيز است كه بترتيب گفته مى‏شود.
1- احرام
2- وقوف بعرفات كه در چهار فرسخى مكه است
3- وقوف به مشعر الحرام كه تقريبا در دو فرسخى مكه است
4- رفتن به منى كه نزديك مكه است و انداختن سنگ ريزه بر جمره عقبه
5- قربانى كردن در منى
6- تراشيدن سر يا گرفتن كمى از ناخن يا مو در منى
7- طواف زيارت
8- دو ركعت نماز طواف
9- سعى بين صفا و مروه
1ظ0- طواف نساء
11- دو ركعت
13- انداختن سنگ ريزه بر سه جمره در منى در روز يازدهم و دوازدهم و بعضى در روز سيزدهم هم بايد بيندازند و احكام اينها گفته مى‏شود.
1- احرام حج
واجب است انسان بعد از تمام كردن اعمال عمره تمتع آماده شود براى انجام اعمال حج تمتع و اولين عمل احرام است كه بايد از مكه محرم شود و باز متوجه بايد بود كه اين سيزده عمل هم مثل پنج عمل عمره تمتع همه عبادت است در اول هر عملى انسان بايد توجه داشته باشد كه چه مى‏خواهد انجام دهد و همچنين عمل را قربة الى الله و محض اطاعت امر خدا بجا آورد كه اگر خداى نخواسته ريا و خود نمائى در عبادت داخل شود فاسد و باطل مى‏گردد و گذشته از اين خود ريا معصيت كبيره است و بايد با لبيك گفتن محرم شدن همه كس و همه چيز غير از خدا را فراموش كنيم و با ياد حق و براى اطاعت از اوامرش اعمال را انجام دهيم.
مسئله: آداب و احكام احرام حج از پوشيدن لباس احرام و لبيك گفتن همه مثل همان احرام عمره است كه گفتيم و چيزهائى كه در احرام گفتيم حرام مى‏شود و كفاره دارد يا ندارد و كفاره آن چيست در اينجا هم همانطور است فقط در نيت تفاوت دارد كه در آنجا نيت احرام عمره تمتع بود اينجا نيت احرام حج تمتع.
مسئله: وقت احرام حج وسيع است و لازم نيست فورا بعد از اعمال عمره باشد ولى بايد تاخير نيندازد تا حدى كه بوقوف عرفات نرسد و مستحب آنست كه روز هشتم محرم شود.
مسئله: احرام حج در هر جاى شهر مكه صحيح است گرچه در خانه‏هائى باشد كه تازه ساخته شده و جزء شهر است البته مستحب است در مقام ابراهيم و يا حجر اسماعيل محرم شود.
مسئله: احتياط واجب اينستكه بعد از اعمال عمره بدون حاجت از مكه خارج نشود و اگر لازم بود خارج شدن احتياط واجب آنستكه محرم شود و با احرام خارج گردد و برگردد با همين احرام برود براى اعمال حج ولى اگر كسى رعايت نكرد و بدون حاجت و بدون احرام خارج شد و برگشت و احرام بست و حج را بجا آورد عملش صحيح است.
مسئله: اگر كسى دانسته و عمدا احرام حج را ترك كند تا وقت آن بگذرد حج او باطل است و اگر روى ندانستن مسئله يا فراموشى محرم نشد و بدون احرام رفت بعرفات و منى واجب است برگردد بمكه و محرم شود و اگر برگشتن بمكه ممكن نبود بايد همانجا محرم شود و اگر يادش نيامد تا بعد از تمام كردن اعمال حج‏حجش صحيح است.
2- وقوف به عرفات
باحتياط واجب لازم است از بعد از زوال روز نهم تا مغرب در سرزمين عرفات باشد و مراد از وقوف همين بودن در آنجا است‏حالا چه بنشيند چه راه برود يا بخوابد فرقى ندارد البته اگر در تمام اين مدت خواب يا بى‏هوش باشد وقوف او باطل است پس بايد تاخير انداختن از اول ظهر اگر كم باشد مثلا بمقدار نماز ظهر و عصر كه پشت‏سر هم بخواند معلوم نيست‏حرام باشد.
مسئله: بودن در مجموع بعد از ظهر تا مغرب گرچه واجب است لكن تمام آن ركن نيست كه حج بترك آن باطل شود پس اگر مقدار كمى توقف كند و برود يا طرف عصر بيايد و توقف كند حج او صحيح است اگر چه توقف نكردن او در تمام وقت دانسته و عمدى باشد آنچه در وقوف ركن است مقدارى است كه گفته شود در عرفات بوده هر چند مثل يك دقيقه يا دو دقيقه باشد پس اگر هيچ به عرفات نرود ركن را ترك كرده