دریافت تحقیق برنامه توليد و شرايط عملكرد واحد – 20064

عناوین کلیدی فایل تحقیق برنامه توليد و شرايط عملكرد واحد، شامل: موارد برنامه توليد و شرايط عملكرد واحد,دانلود تحقیق برنامه توليد و شرايط عملكرد واحد می باشد:

توضیحات:

1. برنامه توليد و شرايط عملكرد واحد
مسلم است كه در سال هاي اول توليد به دليل مسائل گوناگون در رابطه با تكنولو ژي و بهره برداري از آن و همين طور ارتباطات تجاري، معمولاً نمي توان بظرفيت اسمي كارخانه دست يافت .(حتي اگر همة مسائل توليدي هم حل شوند. با رسيدن به حجم فروشي و گرفتن سهم بازار مورد نظر به تدريج مقدور مي گردد)به طور كلي با توجه به ماهيت و اوضاع و احوال اقتصادي ، فرض رسيدن به حدود نصف ظرفيت اسمي در سال اول رقم نا معقولي نيست و معمولاً دستيابي بظرفيت كامل حدود 3 تا4 سال طول مي كشد.بهره برداري كامل
از ظرفيت اسمي كارخانه از يك طرف تحت تأثير رشد تدريجي شناخت مصرف كنندگان به محصول و از طرف ديگر تحت تأثير افزايش تدريجي مهارت نيروي كار است . بر اين اساس برنامه توليد پيشنهادي براي پنج سال اول به اين صورت مي باشد وكه طرح در سال اول بهره برداري با 75% ظرفيت و در سال دوم 90% ظرفيت و در سال هاي چهارم و پنجم به ظرفيت اسمي توليد خواهد رسيد.
جدول (1-1)در صد توليد نسبت به ظرفيت اسمي در پنج سال اول راه اندازي
نام محصول واحد سال 1(75%) سال 2(90%) سال 3(100%) سال 4(100%) سال 5 (100%)
اسپيكر كامپيوتر هزار عدد 150 180 200 200 200

شرايط عملكرد واحد
مشخصه عملكرد واحد شامل تعداد 1 شيفت كاري با 5/7ساعت زمان فعال كاري و 270روز تعداد روزهاي فعال كاري در سال بوده و در حقيقت نشان دهنده برنامه هاي زماني عمليات توليدي در واحد مي باشند.
2. برآورد ميزان مصرف مواد اوليه
مواد اولية مورد نياز طرح :
براي توليد اسپيكر كامپيوتر نياز به دو دسته مواد اوليه اصلي ، بسته بندي مي باشد، كه در زير مورد بررسي واقع شده است .
مواد اولية اصلي :
گرانول ا.بي.اس
گرانول ا.بي.اس جهت توليد قطعات پلاستيكي اسپيكر بكار مي رود . ميزان مرصرف آن براي هر عدد اسپيكر كامپيوتر بطور متوسط 600گرم با احتساب ميزان ضايعات بوده و با توجه به ظرفيت سالانه طرح گرانول مورد نياز در يك سال برابر است با :
120 تن=600ضربدر200000
رابيتس:
براي هر اسپيكر كامپيوتر نياز به 2 عدد رابيتس مي باشد و ضايعات در نظر گرفته نمي شود، بنابر اين با توجه به طرح ، ميزان رابيتس مورد نياز در سال برابر است با : عدد400000= 2 ضربدر 200000
بلند گو :
براي هر اسپيكر كامپيوتر نياز به 2 عدد بلند گو مي باشد و ضايعات در نظر گرفته نمي شود بنابر اين با توجه به ظرفيت طرح ، ميزان
بلند گوي مورد نياز در يك سال برابر است با : عدد400000= 2 ضربدر 200000
برد الكترونيك :