دریافت تحقیق استفاده از DNS ویندوز 2000 – 20056

عناوین کلیدی فایل تحقیق استفاده از DNS ویندوز 2000، شامل: موارد تحقیق استفاده از DNS ویندوز 2000,دانلود تحقیق استفاده از DNS ویندوز 2000 می باشد:

توضیحات:

استفاده از DNS ویندوز 2000
درس1 :کاربا Zones (ناحیه دسته بندی)
درس 2:کار با سرورها
مرور:
درباره این فصل:
در این فصل شما چگونگی کار با ناحیه DNS را یاد خواهید گرفت.این شامل اختیار زون Zone))وایجاد پیکربندی زون (Zone)برای به روز درآوردن پویا است .شما همچنین چگونگی ایجاد پیکربندی سرور DNSرا برای کار به عنوان سرور مخفی وچگونگی اجرای سرور صفحه نمایشDNSرا یاد خواهید گرفت.
قبل از شروع:
برای کامل کردن این فصل شما باید داشته باشید :نصب ویندوز 2000 را با TPC و P I وسرویسهای DNS.
DNS:سیستم اینترنت که نامهای قرار گرفتن در آدرسهای عددی را ترجمه می کند .
TPC:قراردادی ،برای انتقال داده روی شبکه های ومخصوصا روی اینترنت (قرارداد کنترل انتقال)
IP:استانداری که تماسهای کامپیوتر را روی شبکه های که اینترنت ساخته است درست می کند .(در اینترنت هر کامپیوتر با یک شماره خاص به نام IPمشخص میشود )(قرارداد اینترنت)
درس 1 :کار با Zone (ناحیه دسته بندی)
سرورها ،نواحی دسته بندیشان را برای حل نامهای نشان می دهند (همچنین DNSرا ،فایلهای پایگاه داده می نامند )نواحی دسته بندی شامل منبع بایگانی که شامل منبع اطلاعات وابسته به قلمرو DNSهست.
برای مثال ،تعدادی از طرح منبع بایگانی ،نامهای دوستانه به آدرسIPاست وطرحی دیگر آدرس IPبه نامهای دوستانه .تعدادی از منابع بایگانی فقط شامل اطلاعاتی درباره سرورهایی در قلمرو DNSنیست ،اما سرور تعریف می کند که قلمرو مشخص می کند که کدام سرور برای کدام نواحی دسته بندی معتبر هستند .در این درس شما یاد خواهید گرفت ،چگونگی پیکر بندی نواحی دسته بندی DNSرا در ویندوز 2000.
بعد از این درس شما قادر خواهید بود که :
• اجرا کنید یک ناحیه دسته بندی اختیاری برای DNS
• ایجاد پیکر بندی نواحی دسته بندی برای به روز در آوری پویا .
تخمین زمان درس :20 دقیقه
نواحی دسته بندی اختیاری: شروع اختیاری (SOA)
پایگاه داده DNSمی تواند در نواحی دسته بندی چند گانه تقسیم شود .یک ناحیه دسته بندی Zoneهست یک قسمتی از پایگاه داده DNSکه شامل منابع بایگانی با دارنده نامهایی که متعلق به دوام قسمت نام فضای DNSاست .فایلهای ناحیه دسته بندی ،روی سرورهای DNsنگهداری شده اند .یک سرور DNSتنها می تواند به نواحی دسته بندی میزبان صفر ،یک ،ویا چند گانه پیکر بندی شود .
هر ناحیه دسته بندی متصل به یک نام قلمرو ومخصوص ،اشاره می کند به ریشه قلمرو ناحیه دسته بندی .
یک ناحیه دسته بندی ،شامل اطلاعاتی درباره همه نامهایی است که پایان یافته با نام ریشه قلمرو وناحیه دسته بندی یک سرور DNSکه برای یک نام معتبر و توانا مطرح شده ،آیا آن در بردارنده ناحیه دسته بندی آن نام را( پرد لود )می کند .اولین ثبت در هر فایل دسته بندی هست یک شروع اختیاری SOA))منابع ثبت .SOAمنبع ثبت مشخص می کند یک سرور اولیه شخصی DNSرا برای ناحیه دسته بندی به عنوان بهترین منبع اطلاعات برای داده در آن ناحیه دسته بندی وبه عنوان یک هویت پردازش به روز برای ناحیه دسته بندی.