دریافت استفاده از DIS براي مربوط كردن شبيه سازي و متحرك سازي در simulink و VRML – 20053

عناوین کلیدی فایل استفاده از DIS براي مربوط كردن شبيه سازي و متحرك سازي در simulink و VRML، شامل: موارد استفاده از DIS براي مربوط كردن شبيه سازي و متحرك سازي در simulink و VRML,دانلود تحقیق استفاده از DIS براي مربوط كردن شبيه سازي و متحرك سازي در simulink و VRML می باشد:

توضیحات:

استفاده از DIS براي مربوط كردن شبيه سازي و متحرك سازي در simulink و VRML
خلاصه:
اين مقاله تكنيكهاي تواناسازي كنترل سيستمهاي طراح براي سادگي و يكپارچگي تجسم كامل در بررسيهاي شبيه سازي را شرح مي دهد. مدل تصوري (تجسمي) (مجموعه ابزارهاي متحرك سازيVRML) در اجراي نخستين تأثير متقابل با simulink دارد، اما هدفهاي طرح در ساختن مفهوم شبيه ساري platform مستقل مي باشد. مدل تصوري به وسيله انجام دادن اجراي اوليه اي از شبيه سازي باراندازي يك وسيله زير آبي خودگردان براي يك ايستگاه باراندازي ارزيابي شده است.
اين مقاله همچنين شبيه سازي اساسي معماري تمركز يافته را كه براي استاندارد توزيع شده IEEE,DIS مورد استفاده قرار مي گيرد را شرح مي دهد.
كلمات كليدي: تجسم سازي، شبيه سازي، قالب سازي

1-معرفي
تجسم سازي از داده علمي يك زمينه تحقيق فعال براي سالها بوده است و پيشرفت زيادي در اين زمينه، براي نمونه تجسم سازي از مجموعه داده هاي بزرگ و تجسم سازي سيستم مكانيكي ساخته شده است. تجسم سازي 3D از داده علمي در فهميدن اندازه گيريهاي پيچيده بسيار مفيد است. در زمينه كنترل مهندسي تجسم ساري از ننتايج شبيه سازي طرحهاي زماني مهمي بوده است. تجسم سازي 3D كمترين اهميت را در اين زمينه داشته است اما مدلهاي تجسم سازي يك زمينه مفيد با پتانسيل جديد كه با تكنيكهايي از مهندسي عمران و مكانيك بهتر از معماري بر پا شده است را باز كرده است.