دریافت خلاصه ی فصل هشتم کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش نوشته علی تقی پور ظهیر – 29805

عناوین کلیدی فایل خلاصه ی فصل هشتم کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش نوشته علی تقی پور ظهیر، شامل: موارد مدیریت , علوم تربیتی , اصول و مبانی آموزش و پزوزش , علی تقی پور ظهیر , خلاصه فصل هشتم می باشد:

توضیحات:

خلاصه و نکات مهم فصل هشتم از کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش نوشته ی دکتر علی تقی پور ظهیر 

سر فصل ها: 
مفهوم آموزش و پرورش 
مفهوم یادگیری 
مفهوم تدریس 
معرفی ویژگی های مفهوم تدریس با ذکر مثال 
نقش تدریس در فرایند آموزش و پرورش