دریافت تحقیق مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش – 19898

عناوین کلیدی فایل تحقیق مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش، شامل: موارد تحقیق, مدل, سازي, ارزيابي, ريسك, حسابرسي, استفاده, از, يك, مشتق, ديگر, بجاي, استفاده, از, مدل, پايگاه, دانش می باشد:

توضیحات:

مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي
استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش

چكيده
اين مقاله ، مقايسه اي از رويكردهاي مدل سازي تصميم را ارائه مي كند . تصميم مدل سازي شده ، موضوعي است كه حسابرسان در واحد مورد رسيدگي در فعالت روزانه اش ، با آن روبرو مي شوند . به عنوان مثال ، مي توان از ارزيابي ريسك كنترل و ريسك ذاتي در خريدها ، حسابهاي پرداختي و چرخة موجودي ها نام برد . موضوع تصميم ، با استفاده از دو رويكرد متفاوت مدل سازي مي شود.
اولاً مدل هاي پايگاه دانش ، ودوماً مدلي كه با استفاده از زبان برنامه ريزي شده با يك روش رسمي ( مبتني بر روش ) ايجاد شده است .
هر دو مدل قبل از مقايسة آنها درجهت تعيين اينكه آيا رويكرد ارائه شده به وسيله مدل مبتني بر روش ، به قدر كافي با مسئله تصميم در زمينه ريسندگي ، سروكار دارد يا خير و آيا انعطاف پذيري بيشتري كه بوسيلة رويكرد پايگاه دانش ، ارائه شده ، ضروري است يا خير ، مورد آزمون قرار گرفته اند .
اين مقايسه ، نتايج مثبت زيادي در بر دارد ، مدل مبتني بر روش قادر است تابه طور رضايت بخشي ، به صورت همانند نتايج تصميم گيرندگان انساني ( افراد تصميم گيرنده ) و مدل پايگاه دانش را ايجاد نمايد .
1)‌مقدمه و حركت
اين مقاله در صدد است تا مقايسه اي از كاربرد رويكردهاي متفاوت مدل سازي تصميم در يك موضوع حسابرسي ، ازجمله ارزيابي ريسك ذاتي و ريسك كنترل در خريدها، چرخة موجودي ها وحسابهاي پرداختي راارائه دهد . دو مدل كمك به تصميم ، يعني مدل پايگاه دانش (‌مدل خبره )‌و مدل مبتني بر روش ، براي موضوع تصميم بكار گرفته مي شوند و نتايجي كه آنها ايجاد مي كنند ،مورد مقايسه قرار مي گيرد .
زمان براي تصميم گيرندگان كمياب است و منابع گران و پرهزينه هستند . توانايي بكارگيري كامپيوترها براي موضوعات تصميم گيري ، مزاياي بالقوة زيادي در بردارد . جايي كه مسائل ، نسبتاً خوب بنيان يافته اند ، رفع امر تصميم گيري از تصميم گيرندگان انساني ، آنها را براي پذيرش و درخواست بيشتر مشاغل ، آزاد خواهد ساخت .
اجراي موفق كار مدل سازي تصميم ، به انتخاب صحيح ابزار براي كامل نمودن اين وظيفه ، بستگي دارد مقاله هاي قبلي از جمله (Delisione tall (1994) ,Bharadwjetal (1994) , Peters(1989) رويكرد پايگاه دانش را به عنوان روشي مناسب براي ارزيابي ريسك حسابرسي برگزيده اند ، اين مقاله درصدد است بررسي نمايد كه آيا اين انتخاب صحيح است يا خير .
( Weber(1997 به تمايل محققان سيستمهاي اطلاعاتي اشاره مي كند ، تا توجه آنها را به قديمي ترين تكنولوژي در دسترس و خسارات رويكردهاي توسعه يافته اخير و امكان بروز زيان در صورت پشتيباني تئوريكي از كارهايشان ، جلب كند ، بنابراين مطلوبست تاقبل از توجه به پروژة مدل سازي تصميم گيري ، به رويه هاي مدل سازي منتشر شده توجه كنيم .
ا ستفاده از كامپيوترها به طوري كلي و مدلهاي مبتني بر سيستمهاي پايگاه دانش به طور اخص ، به عنوان يك بخش جدايي ناپذير از فرآيند حسابرسي ، بيشتر معمول رايج است ، مداركي بر اين روند مي توان از طريق منابع و مأخذ اكثر متنهاي حسابرسي اخير و مقاله هايي كه به طور خاص با اين نكته سروكار دارند ، بدست آورد .
به عنوان مثال ، نشانة‌اخير از ميزان اهميتي كه دانشگاه وحرفه به سيستم خبره ( مدل پايگاه دانش ) داده اند را از (1995)White مي توان دريافت . اين مقاله 105 سيستم حسابداري آكادميك را در سطح ايالات متحده بررسي كرد . از اين تعداد 96 درصد ، نقش هوش مصنوعي و سيستم خبره را درحسابداري و حسابرسي واحد مورد رسيدگيشان ، پنهان نمودند و 46 درصد به طور مستقيم كاربرد سيستمهاي خبره را لمس كردند .
اين نوشته جات و آثار چاپي ، مزاياي رويكرد پايگاه دانش در مدل سازي تصميم را افزايش داد Wateman(1986) ، ويژگيها و مزاياي زير را به عنوان مزاياي بالقوة سيستمهاي خبره نسبت به افراد تصميم گيرنده (‌تصميم گيرندگان انساني ) ، مشخص نمود :
اظهار عقيدة مصنوعي ( سيستم خبره ) اظهار عقيده كارشناسان ( تصميم گيرندگان انساني )
دائمي
انتقال آسان
مستند سازي آسان از بين رفتن
انتقال مشكل
مستند سازي مشكل
Consistent غير قابل پيش بيني
قابل تهيه ، مقرون به صرفه گران ، پرهزينه
مزاياي سيستم خبره نسبت به افراد تصميم گيرنده
اين روشن نيست آيا اين مزايا مختص استفاده از سيستم خبره مي باشد ، يا خير ؟ در جهت متتنوع نمودن درجات اين سيستم ، به نظر مي رسد كه در هر نوع كامپيوتري براي كمك به تصميم گيري قابل كاربرد هستند وسعت اين مزايا بسيار وسيع و متنوع است . به عنوان مثال ؛ مسائل تصميم گيري را رفع نمايد . وقوع مكرر ابهام در مسئله تصميم گيري نسبت به يك مورد قطعي و مطلق ؛ يك سئوال است ، اين ممكن است يك گزينة ساده تر باشد . كافي است تا رويكردها بعضي از طبقات و درجات مسائل تصميم گيري را كه ميتوان درجه اي از ابهام را در آنها تصور ساخت ، نشان دهند .
Simon(1973) مسئله كاملاً سازمان را به يك موضوعي كه مي توان در الگوريتم تصميم گيري به آن استفاده نمود . تعريف كرد و اين گونه مي توان تعريف را دنبال نمود كه تعيين و شناسايي چنين مسائل سازمان يافته اي ممكن است در طول زمان تغيير يابند . بنابراين براي فهم ما از فرآيند تصميم گيري ، الگوريتم بايد متناسب با اين تغيير و تحول ، رشد و نمو يابد . بدين ترتيب الگوريتم توصيفي به طور كامل قادر مي شود تا بر ابهام ذاتي در تصميم گيري هاي خاص ، فائق آيد .
همانطور كه بيان شد ، اين مقاله درصدد است تا از رويكرد مدل سازي كه مدل پايگاه دانش يكي از اين مدل هاست ، مدل مبتني بر روش مي باشد ، اين مدل يك سيستم پشتيباني تصميم گيري يا مدل تصميم گيري سازمان يافته را با استفاده از زبان برنامه ريزي رسمي مشخص مي نمايد . تا يك الگوريتم وابسته به جبر در اتخاذ تصميم را ايجاد نمايد . يك چنين مدلي شامل مجموعة معيني از روشهايي است كه بايد در جهت مورد ملاحظه قرار دادن موضوع تصميم كه قبل از تعريف شده است و ارائه راه حلي براي اين موضوع ، كامل شود .
چنين الگوريتم جبر گرايانه اي ، فاقد انعطاف پذيري است . كه مي تواند با استفاده از مدل پايگاه دانش كسب گردد (1986)Turban and wathins مدل پايگاه دانش را اين گونه تعبير و تفسير نمودند : يك برنامه كاميپوتري كه شامل دانش بخره در باره قلمرو يك موضوع خاص و مكانيسم ارائه دليل براي افزايش استنتاج بر اساس دانش مي شود »
بنابراين ما ديديم كه تعريف ويژگيهاي مدل پايگاه دانش ، داراي مكانيسم ارائه دليل است