دریافت تحقیق ارزشـيابـي و آزمون سازی – 19872

عناوین کلیدی فایل تحقیق ارزشـيابـي و آزمون سازی، شامل: موارد تحقیق, ارزشـيابـي, و, آزمون, سازی می باشد:

توضیحات:

عنوان تحقيق:
ارزشـيابـي

ارزشيابي و آزمون‌سازي
تعداد دانش‌آموزان: 120 نفر
تعداد سوالات آزمون: 20 سوال كه شامل 10 سوال در ك مطلب، 5 سوال گرامر و 5 سوال لغت است.
بيل گيتس و صنعت رايانه
بيل گيتس شخص مهمي در صنعت رايانه است . او سالهاي زيادي است كه رئيس شركت مايكرو سافت و نيز ثروتمندترين فرد در آمريكاست. اما او چگونه توانست اين موفقيت را بدست آورد؟ او چيزهايي زيادي از پدر و مادرش آموخت. در حاليكه بيل به مدرسه مي رفت، پدرش به دانشگاه مي رفت و با گرفتن مدرك دانشگاهي قاضي موفقي شد. او از موفقيت پدرش آموخت كه اگر كسي چيزي مي‌‌خواهد بايد مجدانه براي آن تلاش كند. مادر او معلم پركاري بود اما در عين حال از مسافرت كردن لذا مي‌برد و از زندگي مادرش فهميد كه اگر كسي مي‌خواهد مجدانه كار كند و درعين حال از زندگي لذت ببرد بايد براي آن برنامه‌‌ريزي كند. وقتي بيل جوان بود او اوقات زيادي را به خواندن مي‌گذراند اما كودكي او تنها كار نبود و ورزشهاي زيادي انجام مي‌داد. وقتي بزرگتر شد، وقت بيشتر و بيشتري را صرف كار و بازي با رايانه كرد و قبل از اينكه بيست ساله شود اولين زبان رايانه دنيا را براي رايانه‌هاي شخصي بوجود آورد. او فكر مي‌كرد كه در هر خانه‌اي يك رايانه خواهد بود و هر رايانه‌اي به يك نرم افزار نياز خواهد داشت. او مي‌گفت: «قصد دارم اولين يك ميليون دلار خود را تا قبل از بيست و پنج سالگي با كار روي نرم‌افزار بدست آورم» و همين را هم كرد.
سوالات درك مطلب
به سوالات زير جواب دهيد.
1- بيل گيتس در كدام صنعت فرد مهمي است؟
الف- ماشين ب- رايانه
ج- ربات د- هواپيما
2- بيل گيتس در شركت مايكروسافت چه شغلي داشت؟
الف- مدير عامل ب- منشي ج- رئيس د- معاون
3- شغل پدر بيل گيتس چه بود؟
الف- منشي دادگاه ب- معلم ج- قاضي د- وكيل
4- شغل مادر بيل گيتس چه بود؟‌
الف- معلم ب- قاضي ج- وكيل د- پرستار
5- مادر بيل گيتس از چه چيزهايي لذت مي‌برد؟
الف- فيلم و سينما ب- استراحت و بازي
ج- خواب و ورزش د- كار و مسافرت
6- بيل گيتس از زندگي مادرش فهميد كه براي زندگي خوب . . . . . . . . شرط مهمي است.
الف- برنامه‌ريزي ب- خواب و استراحت
ج- خوشگذراني د- بازي و تفريح
7- بيل گيتس در جواني اوقات زيادي را به . . . . . . . . . مي‌گذراند
الف- استراحت ب- مطالعه ج- تفريح د- خوابيدن
8- بيل گيتس قبل از بيست سالگي چه كار مهمي كرد؟
الف- ازدواج كرد ب- اولين زبان رايانه را ساخت
ج- به مسافرت رفت د- چند كامپيوتر خريد
9- بيل گيتس قصد داشت اولين يك ميليون دلار خود را از چه طريقي بدست آورد؟
الف- تدريس ب- وكالت ج- قضاوت د- كار روي نرم‌افزار
10- كداميك از اجزاء رايانه در متن ذكر شده است؟
الف- مانيتور ب- صفحه كليد ج- ماوس د- نرم‌افزار
سوالات لغت
1- يكي از گزينه‌هاي زير را از نظر معنا متفاوت است،‌ آنرا پيدا كنيد؟
الف- عالم ب- عادل ج- عاقل د- ديوانه
2- رامين را كه ديدم به سرعت از تپه بالا مي‌رفت در حاليكه نفس بند آمده بود، چيزهايي را زيرلب مي‌گفت كه من نمي‌فهميدم
الف- نفس نفس مي‌زد ب- تنگي نفس داشت
ج- نفس نمي‌كشيد د- آهسته نفس مي‌ كشيد.
3- گزينه مناسب را پيدا كنيد.
قيل و قال، جار و جنجال، جر و . . . . . . . .
الف- شخص ب- بحث ج- درس د- ترس
4- گزينه مناسب را پيدا كنيد.
تپل مپل- پول مول- كتاب متاب- چيز . . . . .
الف- ريز ب- ويز ج- نادان د – بيز
5- حسين با سرعت زياد رانندگي كرد و چند بار نزديك بود تصادف كند او راننده‌اي . . . . . . . . . است.
الف- بادقت ب- بي دقت ج- دقيق د – آرام
سوالات گرامر
1- فردا به تهران . . . . . . .
الف- مي‌روم ب- مي‌‌رفتم ج- بروم د – رفتم
2- اين كتاب را قبلاً در نمايشگاه . . . . . . . .
الف- ديده‌ بودم ب- مي‌بينيم ج- خواهم ديد د – ديده‌ام
3- علي . . . . . . . احمد با هم . . . . . . . مدرسه مي‌روند.
الف- تا/ با ب- و/ به ج- و/ از د – از/ در
4- من مي‌توانم اين دوچرخه را . . . . . . . . .
الف- برانم ب- بخوانم ج- بدانم د – بنامم
5- من . . . . . . . فردا به همراه خانواده‌ام به سفر مي روم.
الف- شايد ب- حتماً ج- مگر د – بجز
تعداد دانش‌آموزان 12 نفر
تعداد سوالات آزمون:‌‌ 20 سوال
نمرات گرفته شده بين 18-5 مي‌باشد.
براي محاسبه دامنه تغيير بالاترين نمره يعني 18 را از كوچكترين نمره كم مي‌‌كنيم.
13=5-18Range: Max- Min
دامنه تغيير 13 مي‌باشد.
شماره دانش‌آموز نمره دانش آموز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 6
10
15
9
18
13
16
8
18
8
5
17