دریافت تحقیق ميدان هاي الكترومغناطيسي – 19850

عناوین کلیدی فایل تحقیق ميدان هاي الكترومغناطيسي، شامل: موارد تحقیق, ميدان, هاي, الكترومغناطيسي می باشد:

توضیحات:

ميدان هاي الكترومغناطيسي

موضوع 1:
طيف وابسته به نيروي مغناطيسي
اندازه گيري فضاي داراي نيروي مغناطيسي
شما واقعاً بيشتر از آنچه كه فكر مي كنيد مي دانيد- فضاي نيروي مغناطيسي دار فقط يك اسم است كه دانشمندان به يك دسته اي از انواع تشعشعات مي دهند و همچنين وقتي كه آنها مي خواهند درباره آن تشعشعات به صورت گروهي صحبت كنند- تشعشع انرژي است كه به سمت جايي مشخص مسيري را مي پيمايد و گسترش مي يابد- تشعشعات قابل رويتي كه از يك لامپ در خانه شما تشعشع مي كنند يا امواج راديويي كه از سمت يك ايستگاه راديويي مي آيند در حقيقت I نوع از انواع تشعشعات نيروي مغناطيسي هستند- مثالهاي ديگر تشعشعات الكترومغناطيسي امواج خيلي كوچك مغناطيسي، اشعه مادون قرمز و روشنايي ايجاد شده بوسيله اشعه ماورابنفش و همچنين اشعه x و اشعه گاما هستند- بيشتر اجسام داراي انرژي گرم هستند و حتي تشعشع داراي انرژي بالاتري نسبت به اجسام سرد ايجاد مي كنند- فقط گرماي خيلي زياد اجسام يا حركت ذرات در يك سرعت بالا مي تواند تشعشع انرژي بالا مانند اشعه x و اشعه گاما ايجاد كند- در اينجا تشعشعات متفاوت فضاي الكترومغناطيسي وجود دارد و در عمل از كمترين به بيشترين انرژي هستند.
موج راديويي: بله اين شبيه امواج انرژي راديويي است كه ايستگاههاي راديويي منتشر مي كنند كه اين انتشار به سوي هوا و براي تسخير و توسعه و پخش از راديو مي باشد كه شما مي توانيد صداي برگزيدگان خود مانند موزارت، مدونا و يا موسيقيهاي كوليو را گوش كنيد و لذت ببريد- امواج راديويي همچنين توسط چيزهاي ديگر از قبيل ستارگان و گازها در فضا فرستاده مي شوند- شما قادر نيستيد بفهميد كه چه چيزي به اين اجسام فرستاده مي شود اما شما مي تواني بفهمي كه به چه ميزان آنها ساخته مي شوند.
امواج كوچك: آنها ذرت بو داده را در مدت زمان كمي مي پزند- در فضا امواج كوچك توسط ستاره شناسان براي يادگيري درباره قواعد كهكشان راه شيري كه راه شيري را در بر مي گيرند به كار برده مي شوند.
اشعه مادون قرمز: ما اغلب فكر مي كنيم كه اين با چيزي شبيه گرما شروع مي‌شود زيرا پوستمان را سرخ مي كند – در فضا موقعيت امواج مادون قرمز بين ستاره ها مي‌باشد.
قابل رويت: بله اين مربوط به قسمتي است كه چشمهاي شما مي بيند- امواج مرئي توسط هر چيز از آتش در حال تشعشع كه به روشنايي ستاره ها و لامپها منجر مي‌شود، توليد مي شود- همچنين توسط حركت سريع ذرات، ذرات ديگر گرم مي شوند.
اشعه ماورابنفش: ما مي دانيم كه خورشيد يك منبع ماورابنفش است- زيرا آن داراي اشعه هاي ماورابنفش است كه پوستمان را مي سوزاند- ستاره ها و ديگر اجسام داغ در فضا اشعه ماورابنفش مي فرستند.
اشعه x: دكتر عمومي اين اشعه را براي نگاه كردن در استخوانهاي شما به كار مي‌برد و دندانپزشك براي نگاه كردن در دندانهايتان از اشعه x استفاده مي كند- گازهاي داغ موجود در دنيا نيز اشعه x مي فرستند.
اشعه گاما: اجسام راديويي فعال (بعضي از اجسام طبيعي وديگر چيزهايي كه توسط چيزهايي شبيه هسته كارخانجات قدرت ساخته مي شوند) مي توانند اشعه گاما بفرستند- ذره بزرگ شتاب دهنده را دانشمندان براي فهميدن اينكه چه جسم ساخته شده اي مي تواند اشعه گاما توليد كند، به كار مي برند- اما بزرگترين مولدهاي اشعه گاما همگي در دنيا وجود دارد- آن اشعه گاما را به طرق مختلف مي سازد.
يك موج راديويي، يك اشعه گاما، اشعه موج كوچك يا يك اشعه x نيست يا چه چيزي مي باشد؟
امواج رادويي، امواج مرئي، اشعه x و ديگر اقسام طيفهاي الكترومغناطيسي شبيه چيزي مانند اشعه الكترومغناطيس بنيادي هستند. ما ممكن است فكر كنيم كه امواج راديويي كاملاً متفاوت از اجسام فيزيكي يا حتي اشعه گاما ايجاد شده هستند. آنها به طرق مختلف ساخته مي شوند و ما آنها را به طرق مختلف آشكار مي كنيم. اما آيا آنها واقعاً چيزهاي متفاوتي هستند؟ جواب اين است «خير»، امواج راديويي. امواج مرئي و اشعه x و ديگر اقسام طيف الكترومغناطيسي بنيادي هستند. آنها همگي تشعشع الكترومغناطيسي هستند. تشعشع الكترومغناطيسي مي تواند در اقسام مختلفي از فوتونهاي جاري شروع شود، كه ذرات حجم كوچك هر كدام در يك موج خاصي سفر مي كنند كه اين سفر شبيه حركت در سرعت نوري مي باشد.
هر فوتون شامل يك مقدار معين (يا مجموعه اي) از انرژي مي باشد و همه تشعشعات الكترومغناطيسي شامل اين فوتونها هستند. تنها تفاوت بين اشعه هاي الكترومغناطيسي مقدار انرژي پيدا شده در فوتونهاي آنها مي‌باشد- امواج راديويي داراي فوتونهاي با انرژي كم هستند و امواج كوچك داراي كمترين مقدار انرژي در بين امواج الكترومغناطيسي هستند. اشعه مادون قرمز داراي انرژي بيشتري از امواج كوچك است و سپس امواج مرئي و اشعه ماورابنفش و اشعه x و در نهايت اشعه گاما داراي بيشترين انرژي مي باشند.
طيف الكترومغناطيسي مي تواند در انواع مختلف طول، موج، فركانس و… بيان گردد. واقعاً طيف الكترومغناطيسي مي تواند در انواع مختلف انرژي، فركانس و يا طول موج شرح داده شود- هر راه قابل فكر درباره امواج الكترومغناطيسي به بقيه امواج در يك راه دقيق رياضي نسبت داده مي شود. بنا بر اين چرا ما 3