دریافت تحقیق سيمنار وسائل تعاونيها منوگرافي و براي عملكرد اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي شركت تعاوني توليدي ….. – 19819

عناوین کلیدی فایل تحقیق سيمنار وسائل تعاونيها منوگرافي و براي عملكرد اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي شركت تعاوني توليدي …..، شامل: موارد تحقیق, سيمنار, وسائل, تعاونيها می باشد:

توضیحات:

سيمنار وسائل تعاونيها
منوگرافي و براي عملكرد اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي شركت تعاوني توليدي چيني بهداشتي ايساتيس

عملكرد اجتماعي تعاون
ارزش هاي اساسي تعاوني ها
كرايك استاد دانشگاه كانادا كه مطالعات زياد در باب تعاون ها دارد ارزش ها اساسي تعاوني را به صورت زير دسته بندي كرده است :
1- كمك متقابل : الف) تعاون يا يكپارچگي ب) اقتصاد ج) مسئوليت اجتماعي
2- برابري : انصاف، حقوق و آزادگي : الف) مشاركت ب) دموكراسي
ج) آزادگي
3- عدالت اقتصادي : الف) برابري ب) مشاركت اقتصادي ج) تأمين كيفيت زندگي (طالب 1382‌: 118)
كي ون سو پس از ارائه دلايل چندي براي طرح ارزش هاي تعاوني در كشورهاي آسيايي تحت عنوان ارزش هاي اسيايي به مقولات زير اشاره دارد :
الف ) ارزشهاي اقتصادي :
1- ارتباط منافع
2- پيشرفت اقتصاد زندگي
3- تدارك خدمت واحد
4- توسعه اقتصادي منطقه
ب) ارزش هاي اجتماعي :
1-اجراي اصل انسانگرايي
2- ياري متقابل
3- همبستگي اعضا
4- نوع دوستي اعضا
5- خود باوري در زندگي ( طالبي 1382: 120-119)
احترام به رأي و نظر ديگران
اين امر زير بناي دموكراسي است وتعاوني پرچمدار آن است زيرا در جلسات مجمع عممي و هيأت مديره رأي اكثريت ملاك است. اقليت بايد به نظر اكثريت احترام بگذارند و هرگاه اين امر در جامعه نهادينه شود زمينه برقراري دموكراسي در جامعه برقرار مي شود.(مهرانفره :‌159)
نقش اجتماعي تعاون :
تعاوني از تعدادي انسان به عنوان عضو تشكيل مي گردد.سپس تعاوي ماهيتي اجتماعي دارد و نتايج حاصله از كار دسته جمعي اعضا به جامعه باز مي گردد به عبارت ديگر اساس كار تعاوني همياري، همفكري، همكاري، وحدت عملي و اتحاد است و اگر از طريق آموزش اين مفاهيم به نحو شايسته به اعضا منتقل گردد، مسلماً اعضا با توان بيشتري در امور تعاوني همكاري خواهند نمود و تعاوي شكوفا مي گردد. اصول و مفاهيمي مانند مسئوليت پذيري اجتماعي، خودياري، همبستگي فلسفه ذخير قانوني و مازاد برگشتي در تعاوني و عدالت اجتماعي داراي اهميت زيادي مي باشند. اگر اين مفاهيم در اعضاي تعاوني نهادينه گردد اثرات مبتني در رشد و شكوفاي تعاوني خواهند داشت . ( مهرانفر : 58)
ذخيره قانوني :
اصلي است كه در تعاوني براي امور اجتماعي و عالم المنفعه در نظر گرفته شده است، و پول آن قابل تقسيم بين افراد نيست از اين اصل اقتصادي در جامعه، تأثيرات زيادي خواهد داشت و يكي از آثار اجتماعي تعاون است. ( همان : 60)
عدالت اجتماعي
از آنجا مالكيت در تعاوني مختلط است و صرفاً مالكيت خصوصي حاكم نيست و ماليكتي تعاوني و اجتماعي در تعاوني حاكم است و درآمد تعاوني به مقدار محدودي به عنوان سود به سهم تعلق مي گيرد و بيشتر درآمد تعاوني به عنوان مازاد برگشتي، ذخيره قانوني و ذخيره آموزش بين اعضاء فعاليت هاي اجتماعي و فعاليت هاي خيريه و فعاليت هاي آموزش تقسيم مي شود. لذا عدالت اجتماعي از طريق تعاوني در جامعه برقرار خواهد شد، زيرا قانون شركت هاي تعاوني ميزان سهام قابل خريداري در شركت هاي تعاوني را براي اعضا مساوي تعيين نموده است اين محدوديت موجبات تعادل نسبي را در ميزان سرمايه و سهام عادي اعضا تضمين مي كند و عدالت اجتماعي را در جامعه برقرار مي نمايد. (همان : 66)

آزادي و برابري :
آزادي در جامعه موقعي برقرار مي شود كه اقتصاد پشتوانه آن باشد و مردم از لحاظ اقتصادي زياد اختلاف نداشته باشند و اين نظام تعاوني است كه از ماندن ثروت دردست عده اي خاص جلوگيري مي كند و اعضاي تعاوني عادلانه ازفوايد تعاوني بهره مند مي شوند و برابري نسبي اقتصادي در جامعه برقرار مي شود تا بتواند به صورت نسبتاً مساوي از آزادي بهره مند شوند و جامعه اي با همبستگي اجتماعي بوجود آيد. ( همان : 61)
عملكرد اجتماعي شركت
را در موضوعات زير بررسي كرده ايم :
1- اشتغال زايي در شركت :
درزمينه اشتغال از زمان تأسيست تاكنون فقط يك نفر حسابدار، آن هم در سال جاري استخدام كرده و به جز آن فرصت شغلي نداشته است.
2- رابطه شركت با محيط زيست :
با توجه به اينكه شركت پروانه بهره برداري دارد محيط زيست منطقه را تأكيد كرده است و از راه صنايع و معادن مجوز تهيه كرده است. رفت و آمد زياد كاميون به علاوه مجاور بودن در كنار پايانه بار باعث شده كه اين مكان در داخل شهر نباشد تهيه و در انتخاب اين زمين خود اعضا اختياري نداشته اند بلكه اداره صنايع و معادن و سازمان مسكن اين زمين را به اين شركت واگذار كرده اند
3- نقش معلولين در شركت :
در اين شركت معلولين حضوري ندارند.
4- نقش زنان در اشتغال :
حضور زنان يكي از شاخص هاي توسعه اجتماعي است. اما در اين شركت شاهدان هستين كه زنان حضوري نداشته و همه اعضا و كاركنان شركت مرد هستند.
عدالت اجتماعي در شركت :
اين در شركت برقرار مي شود. به طوري كه سود سهام و بازار برگشتي به نسبت سهام به هر كس تعلق مي گيرد.
احترام به رأي و نظر ديگران در شركت : در مجمع عمومي حدود 500 تا 800 نفر از اعضا حضور پيدا مي كنند. و مي توان گفت اين 800 نفر نماينده اين 2000 نفر مي باشند در اينجا ما به لحاظ تئويك مي توانيم بگوييم اعضا در مواقع برگزاري مجامع عمومي هيأت مديره را از طريق حضور بيشتر خودشان انتخاب كرده اند. همچنين به نظر مي رسد