دریافت تحقیق ماده22 قانون ثبت – 19780

عناوین کلیدی فایل تحقیق ماده22 قانون ثبت، شامل: موارد تحقیق, ماده22, قانون, ثبت می باشد:

توضیحات:

موضوع :
ماده22 قانون ثبت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول: حق عيني
مبحث اول: اموال
گفتار اول: مفهوم مال
الف: اعتباري است
ب: نسبي است
گفتار دوم: اموال و حقوق مالي
گفتار سوم: خصائص و مصاديق اموال
الف: خصائص
ب: مصاديق
گفتار چهارم: اقسام اموال
الف: اموال مادي
ب: اموال غير مادي
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال
الف: حق عيني
ب: حق ديني
مبحث دوم: صاحبان اموال
گفتار دوم: تابعيت اشخاص
مبحث سوم: تصرف در اموال
گفتار اول: حق عين ومالكيت
گفتار دوم: عناصر تشكيل دهنده حق عيني
گفتار سوم: راههاي ايجاد حق عيني
الف: راههاي ارادي
ب: راههاي غير ارادي
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالكيت
الف: مالكيت
ب: رابطه تصرف با مالكيت
گفتار پنجم: قاعده يد
الف: ويژگيهاي قاعده يد
1-تعريف قاعده يد و مفهوم آن
2-يد و علم اصول
3-يد و فرض قانوني
4-اماريت يد
5-يد و انواع حقوق عيني
6-اماره يد و علم قاضي
ب: عناصر يد مالكانه
گفتار ششم: ضمان يد
الف: شرائط ايجاد ضمان يد
ب: عناصر ضمان يد
گفتار هفتم: غصب
الف: تعريف و مختصات
ب: عناصر غصب
گفتار هشتم: يد اماني
الف: تعريف
ب: عناصر يد اماني
فصل دوم: اموال غير منقول و ثبت آن
مبحث اول: املاك
گفتار اول: خصائص و انواع
الف: خصائص
ب: انواع
گفتار دوم: عناصر اموال غير منقول
الف: عنصر مالكيت
1-مالكيت عين و منافع
2-مالكيت مفروز و مشاع
3-مالكيت عمومي و خصوصي
ب: عنصر ملك
1-عرصه
2-اعيان
گفتار سوم: حقوق مالكين اموال غير منقول و پايه هاي قانوني آن
الف: حقوق مالكين اموال غير منقول
ب: پايه هاي قانوني
1-مالكيت در قانون اساسي
2-مالكيت در قانون مدني
3-مالكيت در قانون ثبت اسناد و املاك
گفتار چهارم: تحديد مالكيت اموال غير منقول
الف: تحديد ناشي از ضمان قهري
ب: تحديد قراردادي
1-تحديد موقت
2-تحديد دائم
گفتار پنجم: تحديد مالكيت در عين اموال غير منقول
الف: اشاعه
ب: حق ارتفاق
ج: حريم املاك
د: حق رهن
گفتار ششم: تحديد در منافع اموال غير منقول
الف: حق كسب و پيشه و حق سرقفلي
ب: حق زارعانه
مبحث دوم: ثبت مقدماتي املاك
گفتار اول: ثبت عمومي
گفتار دوم: وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد ثبت عمومي
الف: نشر آگهي موضوع ماده 9 ق.ث.
ب: نشر آگهي موضوع ماده 10 ق.ث.
ج: توزيع اظهارنامه ثبتي
د: تشكيل پرونده ثبتي و تعيين پلاكتهاي اصلي و فرعي
ن: نشر آگهي موضوع ماده 11 ق.ث.
و: نشر آگهي موضوع ماده 14 ق.ث.
هـ: صدور سند مالكيت
گفتار سوم: وظايف صاحبان و متصرفين قانوني املك در مورد ثبت عمومي
الف: ارائه دلايل مثبت مالكيت
ب: دفاع از تقاضاي ثبت
ج: پرداخت هزينه هاي قانوني
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائي
الف: اعتراض به ثبت ملك
ب: اعتراض به تحديد حدود
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق
د: اعتراض ساير ذوي الحقوق
مبحث سوم: آثار ثبت املاك
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالكيت
الف: آثار درخواست ثبت
ب: آثار صدور سند مالكيت
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك
الف: عنصر اول ‹‹ملك››
ب: عنصر دوم ‹‹رعايت قانون››
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاك››
ن: عنصر پنجم ‹‹مالك››
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادي››
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهري››
گفتار سوم: ارزش اثباتي مندرجات دفتر املاك
الف: دفتر املاك و امارات قانوني
ب: دفتر املاك و شهادت شهود
گفتار چهارم: طرح يك مسئله
گفتار پنجم: ثبت املاك و مرور زمان
فصل سوم: اسناد
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائي اسناد
گفتار اول: ارزش اثباتي اسناد
الف: اسناد رسمي
ب: اسناد عادي
ج: اسنادي كه در حكم سند رسمي هستند
گفتار دوم: قدرت اجرائي
الف: صدور اجرائيه با اسناد تجاري
ب: صدور اجرائيه به وسيله اظهارنامه
ج: تخليه اماكن استيجاري
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد
گفتار اول: ابطال اسناد
الف: جعل
ب: اسناد مالكيت معارض
گفتار دوم: سقوط رسميت سند و تبديل آن به سند عادي
الف: عدم رعايت مقررات مربوط به ظاهر سند
ب: عدم صلاحيت مامور تنظيم كننده سند رسمي
گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد
الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملين يا يكي از آنان
ب: انتفاء موضوع اسناد به وسيله وضع قانون
گفتار چهارم: فقدان سند مالكيت
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمي
الف: نحوه ثبت و تحرير
ب: امضاي متعاملين شهود و سر دفتر
گفتار دوم: شرايط اساسي صحت معامله
الف: قصد و رضاي طرفين معامله
ب: اهليت طرفين معامله
ج: موضوع معين كه مورد معامله است
د: مشروعيت جهت معامله
گفتار سوم: طرح يك مسئله
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غير منقول
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غير منقول كه در خارج از كشور تنظيم شده باشد
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاك
الف: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك ثبت مي شوند.
1- سند انتقال قطعي
2- ثبت ملك به نام وارث
3-ثبت ملك به نام موصي له
ب: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك قابل ثبت نيست
1- سند نكاح
2- سند اقرار
3- مداركي كه دال بر اخذ به شفعه است
4- اسناد عادي كه اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
5- سند وكالت
فصل چهارم: دولت و اموال غير منقول
مبحث اول: هيئت ها و مراجع تصميم گيرنده در خصوص اموال غير منقول
گفتار اول: هيئت نظارت و شورايعالي ثبت
الف: وظايف هيئت هاي نظارت
1-اشتباهاتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده است
2-كشف اشتباه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمي
4-شكايت از تصميم رئيس واحد ثبتي
گفتار دوم: آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
الف: صلاحيت ديوان عدالت اداري در اعتراض به آراء‌ شورايعالي ثبت
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستري
گفتار سوم: هيئت هاي حل اختلاف
گفتار چهارم: مراجع تصميم گيرنده در خصوص اراضي موات
الف: مشخصات اراضي موات
ب: اقسام زمين موات
1-موات بالاصاله
2-موات بالعرض
ج: مرجع تشخيص اراضي موات شهري
د: مرجع تشخيص اراضي موات واقع در خارج محدوده شهرها
گفتار پنجم: مرجع تصميم گيرنده در خصوص جنگلها و مراتع
الف: مشخصات اراضي جنگلي و مراتع
ب: مرجع تشخيص اراضي جنگلي و مراتع
ج: اعتراض به تشخيص جنگل يا مرتع
گفتار ششم: مراچع تصميم گيرنده در خصوص كاربري اراضي شهري
و خارج از محدوده شهرها
الف:‌ كاربري اراضي شهري
ب: كاربري اراضي واقع در خارج از محدده شهرها
مبحث دوم: تغييرات كمي و كيفي در اموال غير منقول
گفتار اول: تفكيك و افراز
الف:‌ افراز
1-طبيعت غير قابل افراز املاك
2-منع قانوني
ب: تفكيك
گفتار دوم: احداث و ثبت اعيان
الف: پروانه ساختمان
ب: الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاكي كه طرحهاي
عمومي و عمراني قرار گرفته اند.
گفتار سوم: مساحت املاك
الف: ثبت مساحت
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاك
مبحث سوم: محدوديت و ممنوعيت در انتقال اموال غير منقول
گفتار اول: محدوديت در نقل و انتقال املاك
الف: محدوديت در انتقال عين مال غير منقول
ب: محدويت در انتقال حقوق مربوط به املاك
ج: محدوديت اتباع خارجه در تملك اموال غير منقول
گفتار دوم: ممنوعيت انتقال املاك
الف: توقيف املاك ثبت شده
ب: توقيف املاكي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت هستند
ج: توقيف املاك ثبت نشده
گفتار سوم: معامله معارض
گفتار چهارم: طرح يك مسئله
الف:‌ استدلال اول
ب: استدلال دوم
فصل پنجم: قطع رابطه مالكيت
مبحث اول: قطع ارادي رابطه مالكيت
گفتار اول: عقد و اقاله

چكيده پايان نامه
با اقرار به مالكيت خداوندي كه اموال اين عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتي كه دير يا زود به مالك حقيقي آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در اين عالم گسترده و نظم را قرين عدل قرار داده وعدل عصاره هستي است.
غذا و مسكن از مهمترين نيازهاي مادي بشر است و زمين يكي از اركان توليد غذا ومسكن مي‌باشد. اهميت اين موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئي انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكيت و انتقال اموال غير منقول، حل اختلافات ناشي از اين اموال نيز متكي بر دلايل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصيه ضرورت دارد. وقايع مهم زندگي اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقي و اجتماعي است. اموال با دوام و گران قيمت نيز حاصل تلاش افراد در طول حيات مي‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلكه منافع اجتماعي نيز در آن مستتر مي‌باشد.
در اين رساله سعي بر اين است كه موضوع مالكيت