دریافت تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني – 19779

عناوین کلیدی فایل تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني، شامل: موارد تحقیق, مبحث, ايراد, و, آثار, آن, بر, دادرسي, , در, آيين, دادرسي, مدني, می باشد:

توضیحات:

مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي
در آيين دادرسي مدني
فهرست
عنوان صفحه
ايراد و آثار آن بر دادرسي
فصل اول – كليات 4
بخش اول – مقدمه 4
بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن 6
بند اول – ايراد چيست 6
بند دوم – انواع ايراد 8
بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي 11
بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات 12
بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد 13
بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است 16
بند سوم – آثار طرح ايراد 19
بند چهارم – اثر پذيرش و رد ايراد 21
فصل دوم – انواع ايرادات و احكام مربوطه 23
بخش اول – مقدمه 23
بخش دوم – ايراد عدم صلاحيت 25
بخش سوم – ايراد عدم صلاحيت ذاتي 38
بخش چهارم – ايراد عدم صلاحيت نسبي 43
بخش پنجم – ايراد عدم صلاحيت شخصي 51
بخش ششم – ايراد امر مطروحه 54
بخش هفتم – ايراد دعواي مرتبط 59
بخش هشتم – ايراد عدم اهليت 63
بخش نهم – ايراد عدم توجه دعوا 67
بخش دهم – ايراد عدم سمت 71
بخش يازدهم – ايراد امر مختومه 76
بخش دوازدهم – ايراد عدم اثر قانوني دعوا 81
بخش سيزدهم – ايراد عدم مشروعيت 84
بخش چهاردهم – ايراد عدم جزميت 87
بخش پانزدهم – ايراد عدم ذي نفعي 90
بخش شانزدهم – ايراد مرور زمان 94
بخش هفدهم – ايراد رد دادرس 97
بخش هيجدهم – ايراد عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست 101
بند اول – لزوم پرداخت هزينه دادرسي 102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پيوست دادخواست 103
بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پيوست دادخواست 105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتي بر روي وكالتنامه هاي وكلاي دادگستري 106
بند پنجم – ساير نواقص مربوط به دادخواست 107
بخش نوزدهم – ايراد تفكيك دعوا 107
بخش بيستم – ايراد اناطه 109
بخش بيست و يكم – اعتراض (ايراد) به بهاي خواسته 112
بخش بيست و دوم – ساير ايرادات 129
بخش بيست و سوم – نتيجه 130

بسمه تعالي
فصل اول – كليات
بخش اول – مقدمه
مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع تخصيص داده اند و در واحدهاي درسي دانشكده هاي حقوق و در ضمن درس آيين دادرسي مدني نيز مورد تدريس قرار گرفته است.
با اين حال و عليرغم اينكه اين موضوع مرتباً در تمامي جنبه هاي علمي و عملي حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به اين مبحث و مسايل آن و يافتن پاسخي مناسب براي مسائل وابهامات مربوطه بسيار لازم و ضروري مي نمايد زيرا:
اولاً – قوانين مربوط به ايراد از آغاز تدوين تا كنون دستخوش تغييرات متعددي قرار داشته و بديهي است كه پاسخ بسياري از ابهامات را از طريق بررسي تاريخي موضوع مي‌توان حاصل نمود. ضمناً اين موضوع تا كنون بطور مستقل و دقيق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقيق در خصوص آن ضروري به نظر مي رسد. بعلاوه در سالهاي اخير نيز، قواعد مربوط به ايرادات به شكل جدي تري مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند و با سيستم دادگاههاي عمومي هماهنگ شده اند و خود اين امر نيز بررسي تطبيقي قانون سابق و فعلي را ضروري مي نماياند. از طرف ديگر، تعدادي از ايرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آيين دادرسي مدني به شكل پراكنده تدوين شده اند و در نتيجه دستيابي به كليه ايرادات براي حقوقدانان قدري مشكل است. بنابراين جمع آوري و تدوين آنها در يك مجموعه مي تواند مفيد و منشأ آثار علمي و عملي قرار گيرد.
ثانياً – همانگونه كه در ابتداي بحث، بيان گرديد، اين مبحث از حقوق، تأثيرات مهم و بعضاً غيرقابل بازگشتي بر دعاوي و دادرسيهاي محاكم داشته و دارد، به نحويكه درصد بسيار بالايي از آراي محاكم با استناد به ايرادات دادرسي صادر