دریافت تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي – 19776

عناوین کلیدی فایل تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، شامل: موارد تحقیق, بررسي, جنايت, عليه, بشريت, در, اساسنامه, ديوان, كيفري, بين, المللي می باشد:

توضیحات:

موضوع تحقيق:
بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

پيشگفتار
در17 ژوئيه 1998، با تلاش‌هاي سازمان ملل، كنفرانس نمايندگان تام الاختيار 160 كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كه در خصوص ايجاد دادگاه كيفري بين المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند. از مسائل مهم اين مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود. بدين معنا كه چه جرائمي در حيزه صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلي ذكر شد كه عبارتند از: جنايت نسل كشي،‌ جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و جنايت تجاوز
مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت (م 7 اساسنامه) بسيار مشكل و پيچيده بود. و مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود مي‌شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟
سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظامي، يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و اين ماده تعريف مشروح‌تر و گسترده‌تري از جنايات عليه بشريت ارائه مي دهد نسبت به تعاريفي كه در اساسنامه‌هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائه شده اسست. اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كردن افراد را هم اقداماتي غير انساني شناخته است.
و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشريت در ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي اين است كه ماده 7 از خلال مذاكرات چند جانبه‌اي كه ميان 160 كشور در جريان بود ايجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكيو كه توسط دول متفق (پيروز شوندگان جنگ جهاني دوم) تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه‌هاي دادگاههاي بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه توسط شوراي امنيت وضع شده باشد.
اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كردن اجباري افرد، به بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و . . . مي‌باشد.
بند اول ماده 7 تقريباً همان ساختار اساسنامه‌‌هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق و روآندا را دارد ولي در بندهاي 2 و 3 توضيحات بيشتري ارائه مي دهد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه 7
الف) جنايات عليه بشريت 7
ب) سؤالات اصلي تحقيق 8
ج) فرضيه‌‌هاي تحقق 9
د) روش و نوع تحقيق 9
و) اهداف تحقيق 9
مبحث اول- تحول تاريخي مفهوم جرائم عليه بشريت 11
الف) در صلح بين المللي 11
ب) در سطح داخلي 13
1) محاكمات 13
2) قانونگذاري 13
3) رويه قضايي 15
4) نوشته‌هاي حقوقي 16
مبحث دوم- بررسي اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 17
الف) بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفير بين المللي 17
ج) ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه 20
د) تكميلي بودن صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نست به محاكم ملي 22
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم عليه بشريت 24
الف) گستردگي يا سازمان يافتگي 24
ب) عنصر سياسي 28
ج) وقوع حمله بر عليه جمعيت غير نظامي 31
1) واژه هر 31
2) واژه غير نظاميان 32
3) واژه جمعيت 32
4) واژه جهت دار 33
د) عنصر تبعيض آميز بودن 33
هـ) عنصر معنوي (قصد نامشروع) 34
مبحث چهارم- مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري
بين المللي 36
الف)جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد 36
1- قتل 37
2- قلع و قمع 37
3- شكنجه 38
4- آزاو اذيت 38
ب) جنايات بر ضد آزاديهاي افراد 39
1- به بردگي گرفتن 39
2- تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت 39
3- حبس كردن 40
4- تعرضات جنسي 40
5- ناپديد كردن اجباري اشخاص 41
6- جنايت تبعيض نژادي 42
ج) ساير اعمال ضد بشري 43
مبحث پنجم- جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره 45
الف) ماهيت قواعد آمره 45
ب) محكوميت جرائم عليه بشريت به عنوان قواعد آمره 46
نتيجه‌گيري كلي 48