دریافت تحقیق انگيزش – 19729

عناوین کلیدی فایل تحقیق انگيزش، شامل: موارد تحقیق, انگيزش می باشد:

توضیحات:

انگيزش
مقدمه:
براي هر مديري در سازمان آگاهي از مسئله انگيزش كاركنان، كه در واقع تحليل علت و سبب حركت و رفتارهاي اعضا و افرادسازمان است ضرورت دارد. تحليل در مورد مسئله انگيزش، پاسخ چراهاي رفتار آدمي است، چرا انسان در سازمان كار ميكند؟ چرا بعضي افراد فعال و برخي كم كارند؟ علت علاقه به شغل و يا بي علاقگي به كار چيست؟ اين سؤالات و بسياري ديگر هم با موضوع انگيزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگيزش و انگيزه هاي كاركنان خلاصه مي شود. از اين رو مديران با احاطه به نحوه انگيزش كاركنان و انگيزه هاي آنان مي توانند در تحقق اهداف سازمان به كمك كاركنان به سهولت گام برداشته و در انجام ساير وظايف خود نيز موفق باشند.

انگيزش : تعريف و توضيح
انگيزش در لغت به معناي تحريك و ترغيب و حالتي كه انسان را به انجام رفتار يا فعاليت خاصي متمايل مي سازد. و بعبارت كامل تر آنچه كه شخص را به حركت وا مي دارد نظير ترس، قدرت و … غرايز نشان دهنده فشارهايي هستند كه اساسن آنها را نيازهاي فيزيولوژيك بدن انسان تشكيل مي دهد و در صورتي كه انگيزش بيانگر گوشه هايي از رفتارهاي آموخته شده است به طور كلي نيازهاي غريزي داراي ويژگيهاي زير هستند:
1- عموميت دارند 2- آموزش پذيرنيستند 3- يكسان عمل مي كنند
انگيزش داراي علت دروني يا بيروني مي باشد از علل دروني آن مي توان نياز به احترام از ايجاد تغيير درديگران و رضايت شخصي از خود را نام ببرد و از عوامل بيروني آن مي توان الگو قراردادن ديگران متقاعد ساختن و سرانجام عوامل محيطي را بيان نمود.
مبناي انگيزش در كاركنان روابط غيررسمي مي باشد و روابط رسمي موجب كشتن انگيزه در كاركنان مي شود. نياز به احترام مهمترين منبع انگيزش است. انگيزه مي تواند سازنده و مخرب (مثبت و منفي) باشد مثل دوستي، دشمني، صلح ، جنگ و …
رابطه مستقيمي بين انگيزش و اهداف و درجه تلاش و كوششي كه هر فرد براي رسيدن به آنها صرف مي كند وجوددارد به عبارتي اگر انگيزه در فرد بالا باشد اهداف بلند انتخاب مي كند و اگر ارزش هدف بسيار بالا باشد انگيزه فرد براي كسب آن تشديد مي شود و به تلاش و جديت وافري متوسل مي گردد.
فرايندانگيزش به صورت شكل زير است:

يك نياز تأمين نشده موجب ايجاد تنش مي شود كه آن نيز به سهم خود در فرد پويايي بوجود مي آورد و او را به جهتي سوق مي دهد. اين پويش موجب جستجو براي هدف خاصي مي شود كه اگر آن هدف تأمين گردد مي تواند نياز را تأمين كند و باعث كاهش تنش شود.
در اصطلاح فني ما، نياز به معني نوعي كسر و كمبود رواني و فيزيولوژيك است كه مي تواند به دستاوردهاي منجر شود.
مروري بر تئوريهاي انگيزش و سير تاريخي آنها
از 0000 تا 1900 ميلادي ] روشهاي اوليه از قرن بيستم زور و تهديد كاگران [
از 1900 تا 1940 تا 1940 ميلادي ] تيلور و مديريت علمي[
از 1940 تا امروز 2000 م ] نهضت روابط انساني[
تئوريهاي انگيزش مبتني بر نياز: تئوريهاي انگيزش مبتني بر هدف:
مازلو: تئوري سلسله مراتب نيازهاي انساني – مدلهاي انتظاري وروم، پورتر و لولر
آلدرفر: تئوري نياز به زندگي، وابستگي و رشد – تئوري برابر آدامز
مكلند: تئوري نيازهاي ارضا شده – تئوري هدف لاك
هرزبرگ :‌تئوري دو مرحله اي (عوامل بهداشتي و رواني) – تئوري جذب كلي
ساير تئوريها
مك گرگور :‌تئوري x و y و نظريه هافستند
اوچي : تئوري Z
مككوبي : تئوري اجتماعي

نگرشهاي اوليه به نگرش