دریافت تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی – 19724

عناوین کلیدی فایل تحقیق تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی، شامل: موارد تحقیق, تعیین, تفاوت, بین, تیپ, , A, و, B, از, نظر, میزان, افسردگی می باشد:

توضیحات:

عنوان :
تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

چکیده
هدف: این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت.
روش: مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی در مهر ماه 1386 انجام شد.داده های این مطالعه از 276 نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند.
نتایج: نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان افسردگی نشان داد. در واقع میانگین افسردگی تیپ A بالاتر از میانگین افسردگی تیپ B بود.
بحث : نتایج تحقیق حاضر تأیید کننده نظریات ارائه شده در باب افسردگی است و تأیید کننده اینکه افراد دارای تیپ A بیشتر از افراد تیپ B در معرض افسردگی قرار می گیرند.

فصل اول:
کلیات تحقیق

بيان مسأله
در ميان افرادي كه به خاطر مشكلات روان شناختي به كلينيك ها مراجعه مي كنند، افراد افسرده بيش از ديگران هستند. اين در حالي است كه برخي تحقيقات نشان مي دهند كه 6 تا 19 درصد از كساني نيز كه براي حل مشكلات شان در پي كمك نيستند افراد افسرده هستند (ساراسون وساراسون ، ترجمه نجاريان، اصغري مقدم و دهقاني،1377). از اين رو افسردگي در سراسر جهان نه تنها به عنوان يك اختلال شايع روان پزشكي، بلكه به مثابه يك مشكل اجتماعي و ملي كه ساليانه ميليون ها دلار هزينه بر دوش جامعه تحميل مي كند ارزيابي مي شود. وجود برخي از عوامل نظير، وراثت وابسته به جنس و تفاوت هاي هورموني به عنوان دلايل شيوع فراوان تر افسردگي در بين زنان عنوان شده اند (كاپلان و سادوك،ترجمه رفيعي و رضاعي ،1378).
همچنین چنانچه کامر(1997)به نقل از کیوولا و هاسمن(1998 ) در تحقیقی که راجع به افراد نوعA انجام داده اند، نتایج زیر را بیان می کنند:افراد نوع A در توجه به اعتماد به نفسشان با افراد نوع B فرق دارند.بدین صورت که نوع A در کل نسبت به نوع B از اعتماد به نفس کمتری برخوردارند.این الگوهای رفتاری بدست اَمده بیان می کنند که چگونه افراد نوع A بوسیله احساسات ناخوش متناوب ،هیجان زده می شوند . و به عنوان یک نتبجه ،تلاش می کنند تا نقاط ضعفشان را اصلاح کنند و احساس تکامل کنند. اَنها از خود انتظارات بالایی دارند و اهداف مبارزه طلبانه ای برای خود قرار می دهند و اغلب از اَنچه منجر به نا امیدی اَنها می شود، نگران هستند.
برخی مدعی اند که افراد دارای شخصیت نوع Aبیشتر در معرض افسردگی قرار دارند. اما اینکه چه چیزی علل پیدایش شخصیت نوع A است ،وراثت یا محیط؟در ابتدا پاسخ دادن به این مسئله چندان ساده نیست که آیا رفتار فرد ناشی از وراثت است ؟یا محیط؟یا هر دو؟به نقل از کامر تحقیقات گذشته که بوسیله ترسن و پاتیلو(1988)انجام شده ،معتقد بودند که رفتارهای نوع در طول دوران بچگی اَنها شکل می گیردو همچنین دقیقاً مشابه رفتارهای والدین او در دوران کودکی اَنهاست.و اَنچه باعث پیشرفت رفتارهای نوع Aدر بچه ها می شود همان رفتارهای نوع Aی والدین اَنهاست.
البته می توان عوامل بسیاری را در افسردگی دخیل دانست ،مثل جنسیت افراد،سن افراد،تحصیلات، وضعیت تأهل،محیط ،نژاد،وضعیت اقتصادی و سبک زندگی، درون گرایی – برون گرایی ،سابقه افسردگی در خانواده و… اما شاید به جرأت بتوان گفت یکی از علل مهم افسردگی ،داشتن شخصیت نوع A است .پژوهش حاضر بر اَن بود تا به این مسئله پاسخ دهدکه اَیا رابطه ای بین شخصیت نوع Aو افسردگی وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
افسردگي شايع ترين اختلال روان پزشكي محسوب مي شود و نه تنها بيش از تمامي اختلالات رواني ديگر ذهن متخصصان و نظريه پردازان بهداشت رواني را به خود معطوف داشته است، بلكه بيش از تمام موضوعات روان شناختي و روان پزشكي در مورد آن مطالعه شده است. به طوري كه طي يك مرور و بازنگري در زمينه موضوعات روان شناختي، مشخص شد كه افسردگي بيشترين تعداد مقاله و گزارش علمي را به خود اختصاص داده است (كامر، 1997). با اين همه، باز هم افسردگي از جمله اختلالات رواني است كه از نظر ميزان شيوع، مقايسه شيوع افسردگي در بين دو جنس، طبقه بندي هاي مختلف افسردگي و عوامل زمينه ساز، تسريع كننده و نگهدارنده محل مناقشه قرار دارد. لذا به نظر مي رسد هر گونه مطالعه و پژوهش در خصوص افسردگي از اهميت خاصي برخوردار است. به خصوص مطالعه بر روي گروه زنان كه شيوع افسردگي در بين آنها بيش از مردان گزارش شده است.
همان طور كه اشاره شد، افسردگي بيش از ساير اختلالات رواني مورد توجه واقع شده است، از اين رو بيش از ساير اختلالات رواني در مورد آن اطلاعات منتشر شده و عملاً ادبيات نظري و پژوهشي افسردگي در قياس با ساير اختلالات رواني از غنا و تنوع بيشتري برخوردار است. نه تنها در ايران بلكه در سراسر دنيا افسردگي از نظر ميزان شيوع، بعد از اختلالات اضطرابي مقام دوم را دارا است (پالاهنگ و همكاران، 1375؛ صادقي، صابري و عصاره، 1379). آمارها نيز نشان مي دهند كه بيش از 75 درصد از تخت هاي بيمارستان هاي رواني را نيز افراد افسرده اشغال كرده اند (داداش زاده و همكاران، 1378).
امروزه مسئله افسردگی باعث شده که محققان در پی یافتن علل مختلف افسردگی باشند.بکی از دلایلی که برای افسردگی بیان می کنند ،داشتن شخصیت نوع A است و به نظر میرسد افرادی که دارای شخصیت نوع A هستند بیشتر در معرض افسردگی قرار دارند.
هدف تحقیق
تعیین تفاوت بین تیپA و تیپB از نظر میزان افسردگی است.

فرضیه تحقیق
بین تیپ Aوافسردگی رابطه وجود دارد.
متغیرهای پژوهش
1-متغیر مستقل:افسردگی
2-متغیر ملاک:تیپA
3-و متغیرهای کنترل عبارتند از :
-جنسیت
-سن
-رشته تحصیلی
-وضعیت تأهل
-سابقه افسردگی
تعریف مفاهیم:
1-افسردگی
افسردگي از جمله اختلالات عاطفي و خلقي است، به طوري كه براي شخص عادي حالتي مشخص با غمگيني و گرفتگي و بي حوصلگي، و براي پزشك، گروه وسيعي از اختلالات خلقي با زير شاخه هاي متعدد را تداعي مي كند. خصوصيات اصلي و مركزي حالات افسردگي كاهش عميق ميل به فعاليت هاي لذت بخش روزمره مي باشد( ربر2، 1996، ص 197). همچنين در سطح معمول باليني، افسردگي نشانگاني است كه تحت سلطه ي خلق افسرده است و بر اساس بيان لفظي و يا غير لفظي عواطف غمگين، اضطرابي و يا حالت هاي بر انگيختگي نشان داده مي شود ( دادستان، 1376، ص271).
2-شخصیت نوع A
افراد دارای شخصیت نوع A خصوصیاتی دارند که به نظر می رسد هم تأثیر منفی و هم تأثیر مثبت روی زندگی فرد دارند.از جمله :عجول(کم صبر) هستند،کینه ای،عصبی،شلوغ و پر سر و صدا،تند مزاج،تحریک کننده،توانا برای انجام چندین پروژه همزمان ،تلاش برای پیشرفت،زرنگ،هوشیار،مضطرب،تلاشگر(تلاش برای دستیابی به بیشترین چیز در کمترین زمان)،دارای حس رقابت اجباری،ناظر،پر انرژی،عدم تمایل به انتخاب،نکته سنج،عجول و کم طاقت تمایل به کار کردن تنها،داشتن دندانهای سالم و محکم (کامر1977).
فصل دوم:
مبانی نظری و
پیشینه ی تجربی تحقیق
مقدمه
اصولاَ بقراط به عنوان اولين دانشمندي شناخته مي شود كه با عنوان كردن عارضه ي سودا نظريه ي علت شناسي افسردگي را مطرح كرده است. مي توان ماليخوليا را معادل اصطلاح سودا فرض كرد كه امروزه به عنوان نوع خاصي از افسردگي محسوب مي شود. اگرچه، در طول قرون متمادي اصطلاح ماليخوليا پايدار مانده است، ولي همواره محل مناقشه و ابهام بوده است (دادستان، 1376). كراپلين نيز در 1889 بيماري مانيك ـ دپرسيو را مطرح ساخت و فرويد هم در 1915 در مقاله ي مشهور خود درباره ي ملانكولي نوشت: به احتمال قوي يك عامل جسمي در آرامش حال بيمار در هنگام شب دخالت دارد (كلايتون و بارت، ترجمه سلطاني فر، 1369).
در طول تاريخ علم، نه تنها در بين متخصصان، بلكه در بين مردم نيز حالت هاي ناراحتي و غمگيني بيش از شادي توجه ها را به خود معطوف ساخته است. حتي به نظر مي رسد، روان شناسان به اندوه بيش از شادكامي علاقه مند هستند. در 20 سال گذشته، پژوهشگران بيش از 42000 مقاله در خصوص افسردگي، 30000 در مورد اضطراب، 8500 در مورد خودكشي و نزديك به 6000 در مورد رنج نوشته اند. در حالي كه تنها 1436 مقاله در مورد شادكامي بيان شده است و سهم سخنراني هاي در مورد شادي نيز از اين كمتر و تنها به 835 سخنراني محدود مي شود ( كامر، 1997).
مهمترين نكته اي كه در مورد افسردگي بايد دانست اين است كه اگرچه همه ي مردم گاهي دچار غم و اندوه، بد خلقي و بي حوصلگي مي شوند، ولي نبايد آن را با افسردگي يكي دانست. در واقع، مهم ترين تفاوت اندوه و افسردگي در اين است كه اندوه گذرا است، در حالي كه افسردگي سمج بوده و به زودي بر طرف نمي شود ( بارلو و دوراند، 1995)
اما سؤالی که در این میان مطرح است این است که :اَیا داشتن شخصیت نوع A زمینه ای برای بوجود اَمدن افسردگی است؟قابل ذکر است که تا کنون تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده است و تحقیقات انجام شده در زمینه ی شخصیت نوع A بیشتر بر روی بیماریهای قلبی می باشد.شناسایی ابتدایی شخصیت نوع A به عنوان یک عامل جدید و مستفقل و مؤثر در بیماریهای قلبی در سال 1950 و 1960 اَغاز شد .این تحقیق با مطالعات همگانی سنتی که از قبل منتشر شده بودند فرق داشت.. بدین صورت که نه فقط از عامل های فیزیولوژی ،بلکه همچنین از جمله عوامل روانشناسی و اجتماعی به حساب می اَمدند که به پیشرفت ابن الگوی رفتاری کمک می کردند.(کامر،1997 ). اما دسته ای از تحقیقات انجام شده در زمینه ی رابطه ی بین شخصیت نوع A و افسردگی ،بر وجود تفاوت از نظر افسردگی در بین افراد دارای شخصیت نوع A و نوعB تأکید دارند. این تحقیق بر اَن است که نقش شخصیت نوع A را در ابتلاء به افسردگی نشان دهد .

بخش اول:مبانی نظری
مفاهیم
ا-افسردگی
يكي از مشكل ترين مباحث در مطالعه ي افسردگي، تعريف افسردگي است. در معناي محدود پزشكي