دریافت تحقیق « استرس و پاسخ به آن » – 19719

عناوین کلیدی فایل تحقیق « استرس و پاسخ به آن »، شامل: موارد تحقیق, «, استرس, و, پاسخ, به, آن, » می باشد:

توضیحات:

موضوع تحقيق :

« استرس و پاسخ به آن »
استرس
استرس يكي از مفاهيم مهم در مطالعه روانشناسي و بهداشت رواني به شمار مي آيد واژه استرس به كيفيات گوناگوني در زندگي اطلاق مي شود و به عنوان علل بسياري از دردها، ناراحتيها و بيماريها تلقي مي شود. مردم عادي آن را پديده اي رنج آور و ناخوشايند مي دانند. پزشكان مسئله را از ديد واكنشهاي فيزيولوژيك نگاه مي كنند. روانپزشكان بنا را بر فشارهاي عصبي و به كار بردن مكانيسم هاي سايكو فيزيولوژيك مي‌گذارند و بالاخره روانشناسان آن را مسبب تغيير رفتار و حالات هيجاني و بحراني مي‌دانند. فرضيه بحرانها نيز به اين منظور اكثراً همراه با استرس به كار برده مي شود. پس استرس را مي توان به عنوان روندي تلقي كرد كه طي آن عوامل استرس زا باعث بروز تغييراتي مي شوند كه با سلامت انسان ارتباط دارد. يك عمل متقابل بين افراد و محيط است.
اساس اين فرضيه بر اين قرار دارد كه انسان و شخصيت او مرتباً با بحرانهاي مختلف زندگي كه باعث بهم خوردن تعادل جسمي- رواني مي شود مواجه است كه اكثراً هم همراه با عدم تعادل و اختلالات عاطفي و رفتاري است در اين موقع با فعاليتهاي مختلف فيزيولوژيك و رواني دستگاههاي هومئوستازي بدن به كار مي‌افتد، تا تعادل به هم خورده را دوباره برقرار نمايد. هومئوستازي (Homeostasis) مفهومي است بيولوژيك و حاكي از وجود تمايل حياتي و بنيادي است كه در آن ارگانيسم ميل دارد تنشهاي حاصل از تحريكات محيطي را از بين برده و به حالت قبل از تنش و يا آرامش بار گرداند. كانن (Canon) هومئوستازي را اين طور بيان مي كند: «هومئوستازي مكانيسمي است پويا و متضمن سازگاريهاي فوق العاده منعطف و متحرك و پيوسته بين آشفتگي و تعادل ارگانيسم عمل مي كند».
مفهوم اصلي اين فرضيه همان تحمل و طاقت در مقابل فشارها
(Coping With Stress) ضربه ها، شوكها و بالاخره تحريكات عصبي است كه به سندرم واكنش به فشارها (Stress Reaction Syndrome) يا سندرم سازش عمومي معروف است. اين سندرم عبارت از كليه كنش و واكنشهايي است كه براي برگشت و اصلاح عدم تعادل جسماني و رواني كه به علت تاثير يك مهاجم غير اختصاصي در بدن ايجاد شده است به كار مي رود. روانكاوان عقيده دارند مكانيسم هاي دفاعي و رواني ايگو است كه فعاليتهاي لازم را براي برگشت تعادل به هم خورده انجام مي‌دهد ولي عقيده كلي بر اين قرار دارد كه شخصيت انسان به طور كلي آرامش، راحتي و خشنودي را به ناآرامي، ناراحتي و نارضايتي ترجيح مي دهد و لذا تمامي اجزاي سازنده شخصيت در اين فعاليتها شركت مي كنند تا آرامش و تعادل از دست رفته را مجدداً كسب كنند.
وجود استرس ها در محيط زندگي امري اجتناب ناپذير و براي رشد رواني ضروري است و هميشه هم اثر منفي ندارد و اگر هم به خودي خود وجود نداشته باشد، بشر خود آن را ايجاد مي كند. آنچه ممكن است منجر به بروز بيماري شود ناتواني در مقابله با درجات غيرعادي و بسيارشديد استرس مي باشد كه به صورت واكنشهاي فيزيولوژيك و رواني تظاهر مي كند. به عبارت ديگر اگر استرس در حد ظرفيت و سازش ذهن بدن باشد براي فرد خوشايند، مفيد و سازنده است ولي در صورتي كه بي