دریافت تحقیق آموزش ضمن خدمت – 19655

عناوین کلیدی فایل تحقیق آموزش ضمن خدمت، شامل: موارد تحقیق, آموزش, ضمن, خدمت,دوره آموزش های ضمن خدمت و پاره ای از مقررات آنها ,بررسی کمی و کیفی تربیت معلم , آ موزش های ضمن خدمت و تأمین نیروی انسانی می باشد:

توضیحات:

فهرست مطالب :
عنوان : صفحه:
مقدمه 1
دوره آموزش های ضمن خدمت و پاره ای از مقررات آنها 4
بررسی کمی و کیفی تربیت معلم ، آ موزش های ضمن خدمت و تأمین نیروی انسانی 6
ادامه تحصیل معلمان درمراکز عالی ضمن خدمت فرهنگیان 8
ادامه تحصیل معلمان در دانشگاه ها 11
آموزش های کوتاه مدت فرهنگیان 12
نتیجه گیری 15
برخی از مشکلات کلاس های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان 17
ضمن خدمت و ارتباط آن با ارتقاء شغلی فرهنگیان 18
تشکر و پیشنهاد 19
منابع 21
مقدمه :

قال رسولالله (ص):
”اطلبواالعلم من المهد الى اللحد (زگهواره تا گور دانش بجوى)
پيشرفتهاى سريع علوم تجربي، رياضي، فنى و علوم انساني، بهويژه علوم تربيتي، روانشناسى و تکنولوژى آموزشى در جهان امروز، ايجاب مىکند که معلمانِ تمام دورههاى مختلف تحصيلى بهطور مستمر به دانشافزائي، خودسازى و کسب مهارتهاى لازم در انتقال عناصر فرهنگى به نسل آينده بپردازند و کودکان، نوجوانان و جوانان را با حاصل تحقيقات و تجربيات و نوآورىهاى بشرى با استفاده از شيوهها، فنون و ابزار مناسب آشنا سازند. اين امر معمولاً در دو شکل آموزش پيش از خدمت (تحصيل در مراکز تربيتمعلم) و ضمن خدمت انجام مىپذيرد و در آموزش ضمن خدمت نيز از روشهاى حضوري، نيمهحضوري، مکاتبهاي، خودآموزي، آموزش راديوئى و تلويزيونى و غيره استفاده مىشود.
در ايران يادگيرى هنگام ياددهى سابقهاى طولانى دارد، اساتيد برجستهٔ مدارس نظاميه و مدارس علوم دينى و ديگر سازمانهاى تربيتى و آموزشى کشور ما ضمن آموزش به دانشجويان، خود به دانشاندوزي، پژوهش، تأليف و تصنيف کتابهاى متعدد همت گماشتهاند. با گسترش مدارس ابتدائى و متوسطه به سبک جديد و نياز معلمان اين مدارس به اطلاعات روانشناسى و علوم تربيتى و روشهاى تدريس، در دارالفنون کلاسهاى آموزش ضمن خدمت تشکيل شد و توجه به آموزش معلمان در حين تدريس در قانون تعليمات اجبارى و ديگر قانونهاى آموزش و پرورش از جمله قانون استخدام کشورى مورد تأکيد قرار گرفت. در تشکيلات ادارى وزارت آموزش و پرورش تا سال ۱۳۴۷ ادارهٔ آموزش کارکنان زير نظر دفتر تشکيلات و روشها بهوجود آمد و در سال ۱۳۵۱ در تشکيلات جديد اين وزارتخانه براى اولين بار دفترى با عنوان دفتر آموزش ضمن خدمت ايجاد شد. در سال ۱۳۵۲ در دفتر آموزش ضمن خدمت چهار واحد پژوهش و انتشارات، برنامهريزي، اجراء کارآموزىها و ارزشيابى پيشبينى شد.
براى آموزش مديران ردههاى مختلف و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش، انستيتوى مديريت با تشکيلات خاصى در دفتر آموزش ضمن خدمت بهوجود آمد و اعتبارات و امکانات گستردهاى براى آموزش کارکنان ادارى و آموزشى اين وزارتخانه اختصاص يافت. بهتدريج در تبريز، مشهد و شيراز مراکز آموزش ضمن خدمت توسعه يافت. تا سال ۱۳۷۰ در تشکيلات و نام اين دفتر و حيطهٔ وظايف آن تغييراتى صورت گرفت.