دریافت تحقیق ميكروکنترلر Atmega 16 – 19644

عناوین کلیدی فایل تحقیق ميكروکنترلر Atmega 16، شامل: موارد تحقیق, ميكروکنترلر, Atmega, كانال PWM, كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال 10بيتي, يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي,داراي RTC(REAL,TIME CLOCK) با ايسلاتورمجزا,, WATCH DOG قابل برنامه ريزي با ايسلاتورداخلي,ارتباط سريال SPI براي برنامه ريزي داخلي مدار می باشد:

توضیحات:

ميكروکنترلر Atmega 16

خصوصيات Atmega 16:
* ازمعماري AVR RISC استفاده مي كند.
 كارايي بالا وتوان مصرفي كم
 داراي 131 دستورالعمل با كارايي بالا كه اكثراً تنها دريك كلاك سيكل اجرا مي شوند.
 رجيستر كاربردي.
 سرعتي تا 16 MISP در فركانس 16MHZ.
* حافظ برنامه وداده غير فرار
 32 كيلوبايت حافظ FLASH قابل برنامه ريزي داخلي.
 پايداري حافظه FLASH قابليت 1000 بارنوشتن وپاك كردن
 2كيلو بايت حافظه داخلي SRAM
 1 كيلو بايت حافظه EEPROM داخلي قابل برنامه ريزي.
 پايداري حافظه EEPROM: قابليت 10000 بارنوشتن وپاك كردن.
قفل برنامه FLASH وحفاظت داده EEPROM
* قابليت ارتباط JTAG(IEEE std.)
 برنامه ريزي FLASH، EEPROM، FUSE BITSو Lock BITSاز طريق ارتباط JTAG
* خصوصيات جانبي دوتايمر- كانتر هشت بيتي با PRESCALER مجزا وداراي مد COMPARE
 يك تايمر كانتر شانزده بيتي با PRESCALER مجزا وداراي مدهاي COMPARE و CAPTURE
 4 كانال PWM
 8 كانال مبدل آنالوگ به ديجيتال 10بيتي
 يك مقايسه كننده آنالوگ داخلي
 داراي RTC(REAL-TIME CLOCK) با ايسلاتورمجزا.
 WATCH DOG قابل برنامه ريزي با ايسلاتورداخلي
 ارتباط سريال SPI براي برنامه ريزي داخلي مدار
 قابليت ارتباط سريال SPI به صورتMASTER يا SLAVE
 قابليت ارتباط با پروتكل سريال دوسيمه(TOW-WIRE)
* خصوصيات ويژه ميكروكنترلر
 مدار POWER-ON RESET CIRCUIT
 BROWN- OUT DETECTION قابل برنامه ريزي
 منابع وقفه (INTERRUPT) داخلي وخارجي
 داراي ايسلاتور RC داخلي كاليبره شده.
 عملكرد كاملاً ثابت.
توان مصرفي پايين وسرعت بالا توسط تكنولوژي CMOS
* خطوط وانواع بسته بندي
 32 خط ورودي/ خروجي ( ) قابل برنامه ريزي.
 40 پايه (PIN) نوع PDIP، 44 پايه نوع TQFP، 44 پايه MLF
* تركيب پايه ها
فيوزهاي بيت ATMEGA 16

OCDEN: درصورتي كه بيت هاي قفل برنامه ريزي شده باشند برنامه ريزي اين بيت به همراه بيت JTAGEN باعث مي شود كه سيستم ON CHIP DEBUG فعال شود. برنامه ريزي شدن اين بيت به قسمت هايي ازميكرو امكان مي دهد كه درمدهاي SLEEP كاركنند كه اين خود باعث افزايش مصرف سيستم مي گردد. اين بيت به صورت پيش فرض برنامه ريزي نشده(1) است.
JTAGEN: بيتي براي فعال سازي برنامه ريزي ميكرو از طريق استاندارد ارتباطي IEEE كه درحالت پيش فرض فعال است وميكرو مي تواند از اين ارتباط براي برنامه ريزي خود استفاده كند.
پايه هاي PC 5002 در اين ارتباط استفاده مي شود.
SPIEN: درحالت پيش فرض برنامه ريزي شده وميكرواز طريق سريال SPI برنامه ريزي
مي شود.
CKOPT: انتخاب كلاك كه به صورت پيش فرض برنامه ريزي نشده است عملكرد اين بيت بستگي به بيت هاي CKSEL دارد.
EESAVE: درحالت پيش فرض برنامه ريزي نشده ودرزمان پاك شدن ميكرو حافظه EEPROM پاك مي شود ولي درصورتي كه برنامه ريزي شود محتويات EEPROM درزمان پاك شدن ميكرو، محفوظ مي ماند.
BOOTZ 0, BOOTSZ 1: براي انتخاب مقدار حافظه BOOT طبق جدول زير برنامه ريزي مي شود ودرصورت برنامه ريزي فيوز بيت BOOTRS اجراي برنامه از آدرس حافظه BOOT آغاز خواهد شد.
پيكره بندي پورت ها