دریافت تحقیق عدالت ،‌ معيشت ، فرهنگيان – 19603

عناوین کلیدی فایل تحقیق عدالت ،‌ معيشت ، فرهنگيان، شامل: موارد تحقیق, عدالت, ,‌تحقیق عدالت ,‌ معيشت , فرهنگيان, معيشت, فرهنگيان می باشد:

توضیحات:

عدالت ،‌ معيشت ، فرهنگيان
حقق و اجراي عدالت ، حل مشكلات معيشتي
توده مردم و ايجاد رفاه اجتماعي سه جزء جدايي ناپذير است كه دولت نهم تحقق آنرا به عنوان شعار و خط مشي خود سرلوحه تمام اقدامات خويش قرار داده و تمام هم و غم خود را نسبت به حل مشكل اساسي در اين سه حوضه معطوف نموده است . بدون ترديد توفيق در هر يك از اين سه حوزه مستلزم عملي شدن و تحقق توامان آنها بوده و هست .
اگر عدالت بعنوان زيربناي استوار و مستحكم در عمل و گفتار دولتمردان و دست اندركاران امر بصورت مخاطب قرار نگيرد يعني توان نسبت به حل مشكلات معيشتي جامعه متوقع بود و لا جرم بدنبال ايجاد و افزايش رفاه اجتماعي در غالب چنين ساختاري بود .
در اين حوزه كه عدالت كه عدالت بعنوان زير بناي نقش اساسي را در توسعه پايدار در بخش معيشت و رفاه بعهده مي گيرد . اساساً موضوع عدالت نه تنها در اين حوزه بلكه در تمامي حوزه هاي انساني بعنوان سنگ زيربناي هر تحول و توسعه اي از اهميت بسزايي برخوردار است .
در اين بين وظيفه دولتها ست كه با استفاده از ابزارهاي موجود و با ارايه برنامه هاي مدرن و راهبردي نسبت به نهادينه ساختن عدالت در حوزه خود اقدام نموده و عدالت را بعنوان يك فرهنگ بومي سازي نمايند .
در بين ابزارهايي كه دولت مي تواند با اتكا به آن نسبت به تحقيق اهداف خود همت گمارد نقش آموزش و پرورش در بين و قشر فرهنگيان بيش از هر بازوي توانمندي مي تواند كار ساز و مثمر واقع گردد……………