دریافت تحقیق كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور – 19538

عناوین کلیدی فایل تحقیق كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور، شامل: موارد تحقیق, كاربردهاي, شبكه, هاي, حسگر, يا, سنسور, می باشد:

توضیحات:

كاربردهاي شبكه هاي حسگر يا سنسور
شبكه هاي حسگر مي تواند مشتمل بر انواع مختلف حسگرهاباشد ، نظير سنسور يا حسگرزلزله شناسي ، نمونه گيري مغناطيسي در سطح كم ، حسگر حرارتي ، بصري ، و مادون قرمز و حسگر صدابرداري و رادار ، كه مي توانند محيطي متفاوتي عمليات نظارتي و مراقبتي را بشرح زير انجام دهند :
• حرارت ،
• رطوبت ،
• حركت وسايل نقليه ،
• فشار سنجي ،
• بررسي و مطالعه تركيبات خاك
• سطوح و يا وضعيت صدا
• تعيين وجود و يا عدم وجود انواع اشياء
• تنش ها و يا استرس هاي مربوط به اشياء و بالاخره
• تعيين مشخصاتي نظير سرعت ، مسير و اندازه يك جسم ازدستگاههاي حسگر مي توان براي شناسائي دائمي و تعيين حوادث مختلف و كنترل موضعي دستگاهها استفاده نمود وجود اين حسگرهاي كوچك و ارتباط بي سيم آنها با يكديگر كاربردهاي جديدي را در نواحي مختلف نويد مي دهند .
ما كاربردهاي آنها را به بخش هاي متعدد طبقه بندي كرده ايم ، مانند محيط زيست ، بهداشت ، منزل و مواردي كاربرد تجاري ، البته مي توان اين طبقه بندي رابيشتر بسط داد بطوريكه تقسيم بندي شامل موارد ديگري مثل كاوش هاي فضائي ، فرآيندهاي شيميايي و نجات افراد از فاجعه بشود .
شبكه هاي حسگر بي سيم كه كاربردهاي نظامي دارند ،
مي توانند جزء‌لاينفك عمليات فرماندهي نظامي ، كنترل امور ، مخابرات ، فعاليت هاي كامپيوتري ، امور جاسوسي و مراقبتي و سيستم هاي هدف گيري باشند . ويژگي هاي شبكه هاي حسگر كه شامل استقرار نصب سريع و كم خطا بودن آنها مي باشد ، استفاده آنهارا در امور نظامي افزايش داده است چون شبكه هاي حسگر مبتني هستند بر وسايل كوچك و فشرده وارزان قيمت ، لذا در صورتيكه اين قطعات توسط نيروهاي دشمن از بين بروند ، تهديدي براي عمليات نظامي محسوب نمي شوند وبدين ترتيب شبكه هاي حسگر مي توانند روش بهتري براي كنترل عمليات در ميادين جنگ باشند .
بعضي از كاربردهاي نظامي شبكه هاي حسگر عبارتند از :
• نظارت بر نيروهاي حودي و تجهيزات و وسايل ،
• نظارت و كنترل فعاليت هاي ميدان جنگ ،
• شناسايي نيروهاي دشمن
• هدف گيري
• تعيين و برآورد تلفات و خسارات احتمالي ميدان نبرد
• شناسايي حملات هسته اي ،
• شيميائي و ميكربي
نظارت و مراقبت از نيروهاي خودي و تجهيزات نظامي:
رهبران وفرماندهان ارتش مي توانند وضيت نيروهاي خودي و ميزان تجهيزات نظامي در ميدان جنگ را توسط شبكه هاي حسگر زير نظر داشته باشند .هر گروه ، وسيله نقليه و يا تجهيزات نظامي داراي حس گرهاي كوچكي هستند كه وضعيت آنها را مدام گزارش مي دهند اين گزارشات در نودهاي خاصي جمع شده و سپس به سر فرماندهي ارسال مي گردند . اطلاعات خاصله همراه با ساير اطلاعات هريك از واحدها قابل ارسال به مقامات ذيصلاح نظامي در رده هاي بالارت مي باشد نظارت برعمليات جبهه جنگ:
جاده ها و شاه راهها و نيز مناطق حساس
نظامي توسط توسط شبكه حسگر قابل پوشش هستند ، به طوريكه تمامي حركات و نقل و انتقالات نيروهاي دشمن تحت نظارت كامل در مي آيد . به موازات عمليات و طرحهاي جديد ، شبكه هاي حسگر هم در هرزمان و مكان استفاده براي كنترل عمليات جهبه مي باشند .

شناسائي مناطق تحت اشغال نيروهاي متخاصم :
از شبكه حسگر مي توان براي شناسائي مناطق دشمن استفاده كرد و اطلاعات مفصل ارزشمندي از مناطق و موفقيت هاي نيروهاي دشمن بدست آورد .
هدف گيري : از شبكه هاي حسگر مي توان در سيستم هادي هدايتي تجهيزات هوشمند ارتشي به خوبي استفاده نمود. برآورد خسارات و تلفات جنگ :از شبكه هاي حسگر ميتوان قبل از حمله و يا بعداز حملات هسته ، ميكربي و شيميايي : در جنگهاي شيميايي و ميكروبي براي شناسايي عوامل شيميايي و ميكروبي بايد در نزديكي زمين به كشف آنها پرداخت ، شبكه هاي حسگر استفاده شده در نواحي خودي كه داراي سيستم اعلام خطر عوامل ميكروبي و شيميايي مي باشد ، براي نيروهاي خودي امكان واكنش سريع و پرهيز از خطرات آنها را فراهم مي سازد و بدين ترتيب از ميزان تلفات به مقدار چشم گيري جلوگيري مي شود ونيز عمليات شناسايي بصورت مفصلي پس از حملات شيميايي ، ميكروبي و هسته اي صورت مي گيرد .
براي مثال ، مي توان عمل شناسايي جمله ، هسته اي را بدون در خطر قرار دادن تيم تحقيقاتي به تشعشعات هسته اي انجام داد .

انتخاب تكنولوژي حسگر براي نظارت بر محيط زيست