دریافت تحقیق تأملي در جايگاه و رابطه دانشگاه و صنعت – 19524

عناوین کلیدی فایل تحقیق تأملي در جايگاه و رابطه دانشگاه و صنعت، شامل: موارد تحقیق تأملي در جايگاه و رابطه دانشگاه و صنعت,تأملي در جايگاه و رابطه دانشگاه و صنعت می باشد:

توضیحات:

تأملي در جايگاه و رابطه دانشگاه و صنعت
نتيجه و حاصل يك بررسي درمورد نيروهاي فكري جامعه و مشخصاً دانش آموختگان دوره هاي عالي در حوزه مديريت، گوياي آن است كه:
به طورعمده علاقمندند به عنوان عضو هيئت علمي و مدرس در دانشگاهها و مراكز علمي كشور به تدريس بپردازند.
جملگي براين باورند كه حضور در دانشگاه مفيد است ، وليكن بخشي از آنها معتقدند كه فرصت كافي براي فعاليت در مراكز ديگر را نيز دارند.
بخش محدودي تمايل به استخدام تمام وقت در سازمانها را دارند و اين درحالي است كه بيشتر علاقمند به كارهاي پروژه اي يا همكـــــاري پاره وقت با موسسه هاي مختلف هستند.
گروه قابل توجهي از اين افراد انديشمند ، با بنگاههاي صنعتي و موسسات اجرايي همكاري داشته و به كار تدريس و تحقيق و مشاوره انفرادي براي آنها…………………………………………