دریافت تحقیق يک مدرسه خوب داراي چه ويژگي هايي است – 19512

عناوین کلیدی فایل تحقیق يک مدرسه خوب داراي چه ويژگي هايي است، شامل: موارد تحقیق, يک, مدرسه, خوب, داراي, چه, ويژگي, هايي, است می باشد:

توضیحات:

يک مدرسه خوب داراي چه ويژگي هايي است. مدرسه اي که مايليد فرزند شما در آنجا درس بخواند؟
مدرسه خوب و مطلوب مدرسه اي است که داراي ويژگي هاي خاصي باشد شايد بتوانم فهرست وار اين طور خدمتتان عرض کنم که يک مدرسه خوب مدرسه اي است که:
اول) مدير مدرسه يک رهبر آموزشي است و کارها را از طريق مشارکت جلو مي برد.
دوم) معلم خود را وقف بچه ها مي کند.
سوم) در اين مدرسه به توانمندي ها و علايق بچه ها توجه مي شود.
چهارم) مدرسه داراي برنامه است و همه تلاش ها در جهت و همسو با همان برنامه است.
پنجم) مدرسه اي شاد و بانشاط است.
ششم) فضايي زيبا و آرام بخش و نظافت و تميزي قابل توجه دارد.
هفتم) در اين مدرسه همه همديگر را دوست دارند و براي يکديگر احترام قائلند.
هشتم) مدرسه اي که فرزندم را درگير يادگيري مي کند.
نهم) مدرسه اي که معلم فرزندم شيفته کارش است.
دهم) مدرسه خوب مدرسه اي است که کوشش و تلاش فراگيران در اين مدارس ناديده گرفته نمي شود و آنها موردتشويق و تحسين قرار مي گيرند.
يازدهم) در چنين مدرسه اي آموزش معلمان به کارآيي فراگيران منجر مي شود.
دوازدهم) ارتباط رضايت بخش بين معلم و والدين برقرار است.
سيزدهم) در مدرسه مطلوب، فرآيند يادگيري ثمربخش است و همه عوامل مدرسه در خدمت فرآيند يادگيري هستند.