دریافت تحقیق آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی – 19497

عناوین کلیدی فایل تحقیق آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی، شامل: موارد تحقیق, آئین, نامه, آموزشی, دوره, های, کاردانی, و, کارشناسی می باشد:

توضیحات:

آئین نامه آموزشی
دوره های کاردانی و کارشناسی

مصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی
اردیبهشت ماه 1376

نشریه شماره 155

فهرست مطالب

موضوع صفحه موضوع صفحه
تصویب نامه شورای عالی برنامه ریزی مشروطی(ماده27) 9
فهرست مطالب اخراج دانشجوی مشروط(ماده29) 9
مقدمه(روش اجرا) الف مشمول آئین نامه دوره کارشناسی ارشد
تعریف 5 پیوسته(ماده 32) 10

فصل اول: شرایط ورود و نام نویسی 1 فصل هفتم: مرخصی تحصیلی و انصراف
از تحصیل 10
شرایط ورود(ماده1) 1 مرخصی تحصیلی 10
نام نویسی(ماده2) 1 انصراف از تحصیل 11
منع تحصیل همزمان(ماده4) 2 مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی 11
بورسیه و همسر یکی از کارکنان دولت
فصل دوم: نظام آموزشی 2 فصل هشتم: انتقال 12
تعریف واحد(ماده5) 2 تعریف انتقال(ماده38) 12
سال تحصیلی(ماده6) 3 کمیته انتقال(تبصره4 ماده 39) 12
حدود اختیارات دانشگاه(ماده7) 3 انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی 13
دروس انتخابی(ماده8) 3 انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور13
ساعات حل تمرین(ماده9) 3 فصل نهم: دانشجوی مهمان 14
فصل سوم: واحدهای درسی و طول فصل دهم: تغییر رشته 15
مدت تحصیل 4 تغییر رشته الزامی 17
تعداد واحد 4 فصل یازدهم : پذیرش واحدهای درسی18
تعداد واحد انتخابی در یک نیمسال 5 فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل 18
دروس پیشنیاز(ماده12) 5 تاریخ فراغت از تحصیل(تبصره1 ماده64)19
طول دوره(ماده13) 5
فصل چهارم: حضور و غیاب 6
حضور در جلسات درس 6
غیبت در امتحان 6
فصل پنجم: حذف و اضافه 6
حذف و اضافه(ماده17) 6
حذف اضطراری(ماده18) 7
فصل ششم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو7
معیارهای ارزیابی 7
درس ناتمام(ماده 23) 8
اعلام نمرات(ماده24) 8
میانگین نمرات(ماده26) 8